Menu
nlenfrde

Ex uit op diverse plekken ‘vermoedens’. Van misbruik. Bijna standaard gegeven bij kleine kinderen, die zelf niet helder aan kunnen geven hoe het zit. Als uitwonende ouder ben je kansloos. Heb je een OTS ben je pas echt de l… In dit geval wordt de omgang (uiteraard…) eenzijdig stop gezet, want het voelt niet goed. JZ gaat er in mee. Stellen zelfs begeleide omgang voor en geven een schriftelijke aanwijzing. Toch apart dat als er echt een SA moet komen (meewerken aan onderzoeken… door de verstotende ouder) dat dan die SA uit blijft. Dan voorsorteren op begeleide omgang een uurtje per 14 dagen of zo, terwijl wij alleen weten en JZ dus ook hoort te weten dat dit zwaar contra productief is. JZ werkt zo extra actief mee aan de ouderverstoting. Deze vader heeft uitgezocht waar ex de vermoedens heeft geuit en vervolgens aangifte gedaan. Hem is toegezegd dat deze via de screeningsafdeling bij de politie naar het OM gaat, om toestemming te krijgen ex op te roepen voor een verdachte verhoor. Ik hoop dat de politie de toezegging waar maakt. Dit is dus wel iets waar andere ouders een voorbeeld aan kunnen nemen.  Wellicht met deze toelichting deze aangifte publiceren.

E-mail moeder openbaring privé informatie:

From: ************
Sent: ************
To: ************
Cc: ************
Subject: Brief psychiater en ouderoverleg vandaag
Beste ************,
bij deze zend ik jou, zoals je verzocht bij het ouderoverleg vandaag, de al vaker genoemde brief van de psychiater van ************.
Na deze brief is de ************************ gestopt en waren er nog ************************.
Het ouderoverleg van vanmiddag was het eerste overleg sinds de melding bij MDCK wegens verdenking op seksueel misbruik door de vader. Het verloop van het overleg vond ik opvallend:
************ wilde geen antwoord geven op de vraag of hij de veiligheid van Kristel kon garanderen als ************ bij hem is. Hij lichtte dit toe door te zeggen dat hij niet wilde ingaan op juridische kwesties.
Hij wilde niet verder gaan met het gesprek zonder raadpleging van zijn advocaat. Hij heeft het overleg verlaten.
Het hele gedrag van ************ deed mij denken aan het gedrag dat je in films ziet bij een schuldige misdadiger tijdens een verhoor door justitie. Is dit de invloed van zijn nieuwe advocaat, die behalve familierecht advocaat ook strafrecht advocaat is?
************ gedrag zou een extra aanwijzing kunnen zijn dat er iets ernstigs gebeurd is tijdens de omgang van ************ met haar vader.
************ doet er alles aan om de schijn tegen zich te houden.
Tijdens het verdere overleg na het vertrek van ************ heb ik het gewaardeerd dat de discussie niet meer ging over omgangsregelingen en andere juridische kwesties, maar vooral ging over hoe we ************ kunnen helpen in deze voor haar moeilijke periode en hoe we ************ zouden kunnen steunen.
Het blijft zorgelijk dat zodra het gesprek met ************ op haar vader komt, zij helemaal dicht slaat.
Met vriendelijke groet,
************

E-mail moeder valse beschuldigingen:

From: ************
Sent: ************
To: ************
Cc: ************
Subject: Extra mail: seksueel getint gedrag


Beste ************ en ************,

Deze extra mail stuur ik op advies van ************ die ik vanmiddag telefonisch gesproken heb over een accuut probleem.

Vanmorgen zei ************ spontaan tegen mij dat ze niet meer een hele dag bij papa wil zijn. Op mijn vraag waarom, zei ze helemaal niks maar hield haar hand voor haar kruis.
Uiteindelijk zei ze dat papa met zijn piemel speelt en dat zij dat gezien heeft. Ze zei daarbij dat de piemel van papa toen bloot was.
Dit vertelde ************ mij zonder dat ik haar woorden in de mond legde of haar suggestieve vragen stelde.
Afgelopen nacht werd ************ 2 x huilend wakker omdat ze nachtmerries had. Ik weet niet of dit iets met dit verhaal te maken heeft. Maar omdat ************ vanmiddag weer naar haar vader moest zou dit best wel kunnen.
Ik maak me ernstige zorgen over de omgang tussen ************ en ************.
Graag zou ik willen dat dit morgen door ************ met ************ besproken wordt. Ook wil ik graag weten hoe het nu verder met de omgang moet. Volgens de omgangsregeling moet ************ aanstaande zaterdag weer naar haar vader.

Met vriendelijke groet,
************.

Gebruikte wetsartikelen:

Wetboek van Strafvordering Artikel 163

Lid 9 Tot het ontvangen van de aangiften bedoeld in de artikelen 160 en 161, zijn de opsporingsambtenaren, en tot het ontvangen van de aangiften bedoeld in artikel 162, de daarbij genoemde ambtenaren verplicht.

Wetboek van Strafvordering Artikel 165

Lid 1 Tot het ontvangen der klachten is elke officier van justitie en elke hulpofficier van justitie bevoegd en verplicht.

Wetboek van Strafrecht Artikel 261

  1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
  2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Wetboek van Strafrecht Artikel 262

  1. Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt, wetende dat het te last gelegde feit in strijd met de waarheid is, wordt, als schuldig aan laster, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
  2. Ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1° en 2°, vermelde rechten kan worden uitgesproken.

Wetboek van Strafrecht Artikel 318

Lid 1 Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens, wordt als schuldig aan afdreiging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Wetboek van Strafrecht Artikel 300

  1. Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.
  2. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
  3. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.
  4. Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.