nlenfrde

Het EHRM (Europese Hof v.d. Rechten v.d. Mens) oordeelde in Noorse jeugdbeschermingszaken bruikbaar (UHP en plaatsing baby in een perspectief pleeggezin in plaats van terug bij moeder): (https://www.nd.nl/…/kritiek-europees-hof-op-noorwegen-om-sc…, 12 September 2019)

‘Rechters verklaren dat "de autoriteiten in de onderhavige zaak er niet vanaf het begìn in zijn geslaagd om het kind te herenigen met zijn moeder"...

De redenering/verifieerbare-motivering achter deze UHP-interventies was met name zorgwekkend, belabberd, evenals daarna de uitzonderlijk korte bezoekmomenten die de autoriteiten gewoonlijk toekennen ten kòste van de kind-ouderbanden, de hechting, de loyaliteitsgevoelens, en de identiteitsverwerking later.

“Het primaire doel van organisaties voor kinderwelzijn/jeugdbescherming is om gezinnen te ondersteunen {voorlichting, hulp, steun; in NL: BW1:262}. Het onderzoek naar Noorwegen heeft aangetoond dat kinderwelzijnsinstanties c.q. jeugdbeschermingsketen zonder effectieve waarborgen langdurige schade aan gezinnen kunnen toebrengen en het primaire recht dat ouders hebben om hun kinderen op te voeden, kunnen ondermijnen {en het kinderrecht op diagnostiek en voorlichting aan het gezin wordt genegeerd; IVRK24 lid 1}.

Noorwegen moet het recht van ouders om hun kinderen op te voeden respecteren en alleen ingrijpen wanneer er {verifieerbare} aanwijzingen zijn voor een èrnstige schending van de plichten van de ouders {In NL: BW1:247}.

We hopen dat dit oordeel ervoor zal zorgen dat Noorwegen zijn verplichting om de [kind- en] ouderrechten volgens het internationale recht te eerbiedigen volledig nakomt ”, aldus Robert Clarke directeur van European Advocacy voor ADF International dat opkwam voor de vele dubieuze uithuisplaatsingen waar èn de redenen tot wegplaatsen twijfelachtig gemotiveerd waren èn de bezoekfrequentie daarna tussen kind en ouders veel te rigide was om hechting intact te laten, zodat terugplaatsen gesaboteerd werd.

“Het verwijderen van kinderen uit hun gezin moet altijd als een láátste redmiddel worden beschouwd. De case in deze rechtszaak is één van een aantal gevallen waarin de Noorse autoriteiten geen prioriteit gaven aan de heréniging van gezinnen. We zijn verheugd om een uitspraak van het Hof te zien die de [kind- en] ouderrechten beschermt, en hopen dat het een wake-up call voor de Noorse autoriteiten zal zijn”. {En voor Nederland natuurlijk}.

Een mening van zes rechters luidde: "De autoriteiten in het onderhavige geval faalden van meet af aan het doel van de hereniging van het kind met zijn moeder ná te streven, maar stelden zich eerder voor dat hij zou opgroeien in het pleeggezin. Deze onderliggende veronderstelling loopt als een rode draad door alle fasen van de procedure, beginnend met de zorgmelding.”

“Mensenrechtenadvocaten benadrukken al jaren de destructieve praktijken van jeugdbeschermingsinstelling Barnevernet. Deze uitspraak is een stap in de goede richting voor ouderrechten in Noorwegen èn daarbuiten. Zelfs een positief oordeel kan niet de kostbare tien jaar goedmaken die deze familie heeft verloren door toedoen van de Noorse staat,” zei Grégory Thuan Dit Dieudonne, hoofdadviseur voor mevrouw Strand Lobben.
EVRM8 èn IVRK24 lid 1 werden dus miskend.
Ook werd er niet gewogen met de moderne wetenschappelijke bevindingen die aangeven dat uithuisplaatsen contra-productief werkt in de psyche en schadelijk is voor de opgroeiende (Joseph J. Doyle, 2007; arts Ursula Gresser, 2015; Daniel Weinberger, 2018; etc.; https://jeugdzorgwetenschap.jimdosite.com/dwangzorg-schaadt/ etc.).’
{Ouders kunnen deze frase gebruiken in hun verweer tegen UHP. 
Bronvermelding: https://adfinternational.org/…/top-human-rights-court-rul…/…}

Ook opmerkelijk hoe jeugdrechters werken bij jeugdzorgzaken e.d.: https://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.com/…/goede-jeugd….
Deze bijbanen beïnvloeden uw rechtszaak en nopen u tot onderzoek daartoe. Dat kan al tot wraking vooraf leiden (Rv). https://jeugdbescherming.jimdo.com/…/rv810a-lid-2-met-prec…/ moeten ouders preventief kennen!

Geen fotobeschrijving beschikbaar. Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst