nlenfrde
Gelukkig staan wij niet alleen en roeren zich meerdere partijen, die zich uitspreken en benadrukken hoe desastreus deze wet gaat uitpakken. 
Een prima initiatief is de petitie stop: deelgezag. Handtekeningen doen er toe. Al is het maar als tegenwicht op het rapport dat naar aanleiding van de consultatie, door het ministerie JenV aan de Tweede Kamer wordt gepresenteerd. Kijkende naar alle recentelijke rapporten, handreikingen, richtlijnen, beloofd dit niet veel goeds.
 
Wij gaan kijken of onze gekozen volksvertegenwoordiging gedwongen wordt politiek te stemmen en derhalve hun eigen ministers niet mogen afvallen, of dat de Tweede Kamer ingrijpt om de D66 kruistocht te stoppen. Tijd voor een parlementaire enquête? Hoe kan dit gebeuren, terwijl er nog zo veel mis is op alle terreinen, waar deze wet mee te maken heeft? Welke belangen worden er gediend? In ieder geval niet van de burgers!
 
Mocht deze Wet Deelgezag ondanks alle weerstand toch aangenomen worden, kunnen de handtekeningen ingediend worden bij de Eerste Kamer. De strijd is zeker nog niet gestreden!
Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen en als je doorscrollt kan je zien dat wij alles wat relevant is onderaan erbij plaatsen. Heb jezelf bijdragen? Mail deze naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De toekomstige Wet Deelgezag ondermijnd biologisch ouderschap en de mogelijkheid tot opvoeden.

Hier is het rapport dat aan de basis ligt van, als het aan onze overheid ligt, de toekomstige Wet Deelgezag. 700 pagina’s, leef je uit.

Echter, je hoeft geen wetenschapper te zijn om te beseffen dat deze wet niet alleen niets toevoegt, nee, deze wet borgt hooguit de belangen van volwassenen, met een ideologische kijk op de maakbare samenleving.

Kijk anders naar de schrijvers, de samenstellers. Onderken de verwevenheid met de ministeries JenV en VWS. Wie zijn de opdrachtgevers en belangrijker; waarom moet deze wet op deze manier voorgelegd worden aan 'de bevolking’? Wordt er vervolgens iets gedaan met de weerstand? Of is dit een déjà vu en worden wij, de burgers, voor de zoveelste keer (Divorce Challenge, focusgroepen, etc.) voor de gek gehouden en wordt deze agenda, anders kunnen wij het niet noemen, gewoon doorgevoerd? 

Een wet die de jeugdbeschermingsketen nog meer bevoegdheden geeft en het de keten nog makkelijker maakt de verantwoorde ouder uit te bannen.

Motivering:

Niet in het belang van het kind! 
Zeer zeker niet! Biologische afstemming wordt volledig onderuit gehaald en de waarde niet onderkend. “Voor het kind biedt deelgezag meer duidelijkheid over de rol van deze derde en waarborgen voor behoud van contact met deze persoon of personen.” Hoe zo, voor wie is dit nodig?! (https://www.internetconsultatie.nl/deelgezag)

Kijk naar de werkelijke behoeften, waarom zijn programma’s als DNA onbekend, Spoorloos of zelfs Het familiediner, zo populair? Worden er processen gevoerd door donorkinderen om hun biologische vader te achterhalen?

Eerst biologisch ouderschap borgen
Zo lang het biologisch ouderschap bij wet niet geborgd is en vaders voor vervangende toestemming moeten procederen bij het Familierecht om gezamenlijk gezag te verkrijgen of te behouden en daarbij beoordeeld wordt door een jeugdbeschermingsketen die zich bedient met richtlijnen, handreikingen, (WODC) rapporten geschreven naar de opdrachtgevers toe, is deze voorgestelde wet desastreus voor alle ouders met kinderen onder de 18 jaar en, let op, voor de kinderen van onze kinderen! Onze kleinkinderen, de toekomstige generaties.

Te veel verantwoorde ouders worden nu, willens en wetens, buiten spel gezet. De pijnlijke dossiers inzake onterechte uithuisplaatsingen en de weigerachtige houding van de keten om voortschrijdend inzicht te tonen en de verantwoorde ouder te rehabiliteren, is bewezen ongekend groot!

Het trauma dat ouders en kinderen oplopen is groot en wordt niet onderkend door deze jeugdbeschemringeketen, die door de perverse beloningen, met tunnelvisie, ouders, die strijden voor hun kind, aan te merken als labiel, agressief, boos, onhandelbaar (wat dacht je dan?). Het gevaar is levensgroot dat deelgezag binnen een complexe scheiding uitgebuit gaat worden om een meerderheidsstem in één van de twee kampen te krijgen. Denk aan een stiefouder die deelgezag heeft en samen met de partner die wel biologische ouder is zaken kan doordrukken als bijvoorbeeld verhuizing, schoolkeuze, gezondheidsbeslissingen en keuzes ten aanzien van levensbeschouwing.

Netwerkcorruptie:
Eerst de netwerkcorruptie binnen de jeugdbeschermingsketen aanpakken
, voordat de jeugdprofessionals nog meer macht krijgen

Zo lang er niet eerst orde op zaken wordt gesteld in de jeugdbeschermingsketen, er geen vragen worden gesteld over de onderlinge belangen en verwevenheid, geen vragen over de opstellers van die handreikingen, richtlijnen, (WODC) rapporten, de inhoud, het bewust negeren van gevalideerde wetenschappelijke onderzoeken en inzichten, nota bene in opdracht van de ministeries VWS en JenV, het bewust ter zijde leggen van de bijdragen door ervaringsdeskundigen, die nota bene zogenaamd 'betrokken' zijn, is het een heel slecht plan deze keten nog meer macht te geven.

De jeugdbescherrmingsketen kan met de voorgenomen Wet Deelgezag zich nog makkelijker kinderen toe-eigenen. Grof gezegd een ‘legitimatie’ om kinderen hun biologische ouder te ontzeggen, op basis van aannames, opinies, meningen, onwetenschappelijke onderzoeken, die bewezen kind-onvriendelijk zijn. Waarbij ouderverstoting exponentieel zal toenemen en des gevolg ook eigenrecht.

Zeker als in expliciete opdracht van het ministerie JenV en VWS bewust anamnese, diagnose en dan pas handelen uit de weg wordt gegaan. Door niet te willen onderkennen, ondanks alle aangedragen gevalideerde wetenschappelijke onderzoeken, dat huiselijk geweld genderneutraal is en er altijd sprake is van psychopathie, een cirkel die doorbroken moet worden door de huidige generatie, zullen er nog meer slachtoffers vallen en de kosten onbetaalbaar voor de maatschappij!

Ouders en burgers, horen zich bewust te zijn dat de keten geen geheim maakt van hun beleid, “eenmaal in jullie leven, neem ik de regie over, ook al heb ik totaal geen kijk op psychopathologie, richting beide ouders” , waardoor nu menig verantwoorde ouder is uitgebannen en kinderen juist achterblijven bij de mishandelende ouder.

Ouders horen gewaarschuwd te zijn, zeker met het oog op de wet deelgezag waardoor de overheid als ‘named person’ bepalende levensbeslissingen gaat nemen, die enkel trauma toevoegen en ouders en kinderen nog meer afhankelijk maken van de bodemloze put die jeugdzorg heet.

Met de voorgenomen wet Deelgezag is dus de named personvoor de keten zo geregeld. Dan mag Minister de Jonge roepen dat het aan de gemeenten zelf is of ze doorgaan met profilering, met die Wet, geeft hij de keten de juridische positie, die ten alle tijden vermeden hoort te worden! Kansen cirkels maken het compleet en onze toekomstige kleinkinderen zijn al geoormerkt voordat ze geboren zijn, daar onze kinderen opgeslokt zijn in de jeugdbeschermingsdketen (waar wij, als verantwoorde ouders bij waren, nota bene)  en dus voor de rest van hun leven waakzaam moeten zijn om de keten uit hun leven te houden.

Daar deze keten selectief geshopt heeft in de door ons aangeboden wetenschappelijk gevalideerde kennis; huiselijk geweld is intergenerationeel!

Ouders horen te weten dat met de introductie van GIRFEC, ook gepromoot door het NJI, kinderen nu geoormerkt zijn en tegen kansencirkels worden gehouden, geprofileerd.
Weet dat de toekomstige kinderen van onze kinderen nu al met achterstand op de wereld komen, dubbel op.

Als patronen niet doorbroken worden, is de kans op herhaling groot. Door de intergenerationele overdracht, het enige wat de ministeries JenV en WVS uit onze aangereikte informatie omarmt, en de toekomstige ouder heeft een jeugdzorg verleden, is dat (klein)kinderen nog voor de geboorte gebrandmerkt en het toepassen van de kansencirkels door zogenaamde jeugd professionals zonder enige kennis van de gevolgen, vanaf de zwangerschap, geboorte, tot het 18e jaar, doet vroeg of laat de rest!

Rapporten genoeg en onderkenning dat de meeste jongeren in aanraking met jeugdbescherming slechter af zijn, dan leeftijdsgenoten zonder inmenging van de keten. “Dien dan klachten in” zegt Minster Sander Dekker (JenV)! Wetende dat het SKJ de slager is die het eigen vlees keurt en jongeren wel uitkijken. Immers, aangegeven een slachtoffer te zijn, speelt die persoon in de kijker, wordt die persoon nagedragen en zal deze persoon zeker ‘last’ krijgen als deze persoon zelf aan kinderen denkt.

Te veel verantwoorde ouders worden nu willens en wetens buiten spel gezet.
Ouders horen het recht te hebben om hun zorgplicht te vervullen en dus de mogelijkheid om als gezaghebbende ouder infiltratie en inmenging van de jeugdbescherminsketen in hun leven en dat van de kinderen tegen te houden, dus ook gehoord te worden in de rechtbank en niet weer tot het volgende contra productieve interventie vanuit de keten veroordeeld te worden.

Elke burger zou moeten weten welke belangen er spelen, daar 1 op de 9 kinderen in aanraking komt met die keten. Sterker nog, ook al vormen onze kinderen 'slechts' 10% van de mishandelde kinderen, door alle inmenging van de keten slokken zij/wij 60 %(!) van de jeugdbeschermingsbudget op, zonder dat er gekeken wordt naar de effectiviteit van de levensbepalende ingrepen.

Draagmoederschap? In het buitenland?!
Elk individu wil uiteindelijk zijn/haar biologische afstemming weten. Op dit moment zijn er veel te veel misstanden in de ‘derde wereld’ waar jonge vrouwen gedwongen worden draagmoeder te zijn. Is het niet een zeer ondoordachte en egoïstische daad, naar het kind toe, om een kind vanwege een volwassen behoefte om een kind te hebben , een kind ‘koopt’ en nog wel op deze inhumane wijze? De LHBT agenda van D66 slaat door!

Adoptie?
Zo veel misstanden, illegale adopties, moeders die hun kind is ontnomen en verhandeld door de autoriteiten. Hoe kan het zijn dat de kinderwens van een individu belangrijker is, dan het welzijn van een kind? Maak opgroeien in eigen land, bij hun eigen ouders mogelijk.

Grootouders
Als het uitbannen van de verantwoorde ouder onmogelijk wordt gemaakt , door elke ouder 50% parallel ouderschap toe te kennen, mits deze ouder geen gevaar vormt voor het kind, dan heb jij die omgang via jouw eigen kind. Tegen over heel veel uitgebannen grootouders staan heel veel grootouders die zich de kleinkinderen toe eigenen en zelfs hun eigen kind daarbij verlochenen.

Stel, bij een scheiding wordt er in goede harmonie deelgezag voor alle vier de grootouders afgesproken. Daarmee zou er een machtsevenwicht zijn. Maar dat evenwicht is weg als er aan één kant één of beide grootouders komt/komen te overlijden. En zo zijn er nog veel meer situaties denkbaar waarbij het deelgezag juist voor meer strijd en machtsmisbruik gaat zorgen dan dat het het probleem dat men met deze probeert op te lossen ook daadwerkelijk oplost. 

Als laatste een paar vragen:

 • Hoe kan dit zo gebeuren? Is er een echte onderzoeksjournalist, die niet bang is, geïntimideerd raakt, teruggefloten kan worden door hun meerderen, die de achterliggende oorzaak en de namen zou willen hebben van de verantwoordelijken? 
 • Kan dit grondwettelijk wel? Worden niet alle rechten van de mens en het kind geschonden? Hoe kan het zijn dat niet één jurist dit voorstel fileert?
  (18 lid 1 kinderrechtenverdrag: De Staten die partij zijn, doen alles wat in hun vermogen ligt om de erkenning te verzekeren van het beginsel dat beide ouders de gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Ouders of, al naar gelang het geval, wettige voogden, hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en de ontwikkeling van het kind.) 
 • Hoe kan het zijn dat, in opdracht van de ministeries JenV en VWS, plus de VNG, de maatschappij wordt geconfronteerd met handreikingen, richtlijnen, (WODC) rapporten, die niet verder bevraagd worden, maar voor waarheid worden aangenomen? 
 • Hoe kan het zijn dat er sprake is van een netwerk van notabelen, die elkaar in het zadel houden, elkaar niet bevragen en elke kritische noot bagatelliseren of die persoon onschadelijk maken, door de integriteit in twijfel te trekken?
 • Hoe kan het zijn dat ouderverstoting tot op de dag niet adequaat wordt aangepakt, ook al zou een expertteam het verschil moeten maken?

Opmerkingen:

 • Het gaat ons benieuwen of onze volksvertegenwoordiging de mogelijkheid krijgt om te stemmen vanuit het hart, of dat deze voorgenomen wet een feit is, daar coalitie genoten hun eigen ministers niet mogen afvallen! Met andere woorden; zitten onze kamerleden voor ons in de kamer?
 • Het risico dat ouders de regie over de opvoeding van hun eigen kinderen helemaal kwijt raken is met invoering van deze wet geen risico meer, maar een 100% zekerheid.
 • Dus laat van je horen en ‘speel hun spel maar mee’, laat jouw mening horen, opdat de overheid later niet kan beweren niet bewust te zijn gemaakt van onze gemotiveerde weerstand.

De link naar de Wet deelgezag

Elk individu moet nu in actie komen


 • Reageren kan op deze consultatie via www.internetconsultatie.nl
  • Je kunt als je een reactie hebt gegeven, aangeven dat je op de hoogte wilt blijven van het wetgevingsproces. 
 • Dit kan 4 weken lang, dus tot en met 24 mei 2020
 • Na 24 mei 2020 worden alle reacties bekeken en wordt het wetsvoorstel eventueel aangepast.
 • Het resultaat van de consultatie en de verwerking hiervan in het conceptvoorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen vermeld op de website. Dit gebeurt nadat de ministerraad het voorstel voor een wet heeft goedgekeurd. 

Verdere websites met uitleg:


 


Beste betrokkenen, of je het nou wel of niet een goed idee vindt of dat biologisch ouderschap, de mogelijkheid te mogen opvoeden nog meer wordt ondermijnd. Of dat de belangen van het kind, de waarde van het willen weten wat jouw biologische ‘roots’ zijn, ondergeschikt wordt gesteld aan de volwassen behoefte om kinderen te willen ‘hebben’. Reageer op die mogelijkheid tot consultatie.
 
Heb jouw reactie kort, niet meer dan 2500 tekens en dat is weinig, MAAR (!) je kunt vervolgens een document (PDF) toevoegen, waarin je veel uitgebreider kunt vertellen wat jij er van vindt. Zo heb ik een PDF van bovenstaande tekst gemaakt en die ingevoegd, maar je kunt ook bijvoorbeeld deze brief kopiëren:
 
Ik vraag de heer Sander Dekker, Minister voor Rechtsbescherming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, om de Wet Deelgezag niet van toepassing te laten zijn op Jeugdzorg. https://www.internetconsultatie.nl/deelgezag/reactie/4519c27e-4956-4382-9cbd-69066611e8ed 

Er zijn grote nadelen en risico’s aan het gedwongen deelgezag verbonden. Voor de jeugdzorg zal het wetsvoorstel alleen maar leiden tot een toename van conflicten rond het kind, de verdere beschadiging van kinderen en van hun ouders, het onnodig gevangen houden en problematiseren van kinderen, en het verder uithollen van de zeer zwakke rechtspositie van de biologische ouders. 

Teken deze petitie als u dit signaal naar de Minister wilt versterken. 


Beste ouders,

Ik schrijf regelmatig op #LinkedIn over de omstreden werkwijze van #Jeugdzorg en mijn persoonlijke ervaringen. Bij dezen geef ik als auteur toestemming om dit stuk te delen. Dit wetsvoorstel moet van tafel. Biologische ouders met kinderen ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, wordt ten zeerste aangeraden om deze petitie te ondertekenen. https://www.change.org/p/ouders-van-kinderen-met-ots-muhp-s… 


 
https://www.linkedin.com/…/danielle-braun-58a87219_surrogat…

Elke dag worden 469 kinderen geboren in ons land, waarvan 49 dadelijk definitief van een der ouders worden gescheiden... 143 volledig uit hun nest gerukt.. alles door jeugdzorg.. "onze enige deskundigen”, volgens de rechter, elke vorm van correcte waarheidsvinding negerend. 

Over Oekraïne ophef maken... maar deze grove en structurele schending van de rechten van het kind in ons land... meer dan 40% opgezadeld met hechtingsstoornis... en alle gevolg van dien.. botweg.. blijven negeren.. is schrijnend pijnlijk.. 

Niet alleen levenslange lock down.. maar ook nog een cordon sanitaire.. voor alle afgekeurde en verbannen ouders.. die moeten zien hoe de toekomst van hun kroost wordt verziekt.. 
Uitwassen.. van onze mooie samenleving.. net als een draagmoeder kopen.. niets humaans meer in te vinden.. leve het neoliberalisme.. stikstof voor de mensheid.. 

https://www.2doc.nl/…/de-babyindustr…/reizende-eicellen.html

En dan nog de uitzending op radio 1.. op 15 mei .. over adoptie uit het buitenland.. een smerige praktijk.. die blijft woekeren..  
https://www.nporadio1.nl/…/537583-de-misstanden-rond-adopti…
Zeker als dit gekoppeld wordt.. aan de kinderfabriek waarvan sprake is.. in de Oekraïne..


Iets om heeeeel goed bij stil te staan... Onze premier over commercieel draagmoederschap 

Zie in dat die Wet Deelgezag de biologische ouders bewust buiten spel gaat zetten. Wat is dat toch met mensen die zelf geen kinderen kunnen krijgen, denken het van ouders af te kunnen pakken of dat je er voor betaalt? Zelf geen goede hechting gehad of zo iets?

Misschien/wellicht is het een heel slecht idee om mensen, met een verleden op dit gebied, aan de knopen te laten draaien?


Bijgaande (recente) uitspraak (gerechtshof) Arnhem-Leeuwarden bewijst dat de rechten van biologische ouderschap niet gewaarborgd zijn. Moeder houdt kind bij vader weg, zet het kind tegen vader op. Zodoende geen lotsverbondenheid… Slecht gedrag wordt beloond. 
 • advocaat moeder; mr. T.C.P. Christoph te Utrecht (dan weet je nu ook wie aan de verkeerde kant van de streep staat)
 • advocaat vader, mr. C.J.A. Snouckaert van Schauburg-Buchwaldt te Veenendaal. Deze advocaat heeft het juiste betoogd. Desondanks gaat het Hof tegen alle rechten van de mens en het kind in. Hoe kan dit zo gebeuren, dit kunnen wij enkel en alleen de rechters verwijten. 
 • de gecertificeerde instelling Stichting Samen Veilig Midden-Nederland, gevestigd te Utrecht, verder te noemen: de GI.
 • Deze beschikking is gegeven door mrs. H. Phaff, A. Smeeïng-van Hees en H. van Loo, bijgestaan door mr. M. Knipping-Verbeek als griffier, en is op 17 december 2019 uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid van de griffier. 


Nieuwsbericht: 18 mei 2020 - Nu.nl, Advocaat adoptiefraude Sri Lanka: 'Geen kind in nood, maar business'

Lezen! Adoptie ouders valt op zich niets te verwijten, maar het adoptiebureau wel. Ondertussen zit het adoptie kind met essentiële levensvragen... van wie heb ik mijn neus? Mijn kin? Ouders zijn nog steeds niet achterhaald. 


Als het aan Sander Dekker, onze minister voor Rechtsbescherming, ligt komt er een regeling voor deelgezag van opvoeders zodat ze een grotere rol kunnen gaan spelen bij hun stiefkind. De regeling deelgezag kan voor sommige mensen een uitkomst zijn, maar niet iedereen is blij met deze ontwikkeling. In De Nieuws BV praat Patrick Lodiers erover met Levi van Dam, orthopedagoog aan de Universiteit van Amsterdam en zelf stiefouder en met Floor Lantink die opgroeide als kind van gescheiden ouders en nu buddy is bij Villa Pinedo voor kinderen in dezelfde situatie.

Mijn reactie met bijlage staat er op 5e pagina:
"Deze wet kan soms oplossingen bieden, bij bijv. LVG-ouders of na scheiding zonder jeugdzorginmenging. Er kunnen wel grote problemen ontstaan, nu scheidende ouders vaan met omgangssabotage te maken krijgen door het lage niveau van niet-juist-en-niet-breed voorlichtende 'jeugdzorg', dat zonder zorg is i.t.t. de jeugdgezòndheidszorg (met hoogwaardigere beroepscodes).
Jeugdzorgwerkers als persoon en werkende voor of gewerkt hebbende voor de jeugdbeschermingsketen moeten op voorhand uitgesloten worden.
Dit, omdat de in Groot Brittannië door het hoogste gerechtshof veroordeelde GIRFEC-methode (met andere namen in Nederland zoals Kansencirkel ofzo; https://kinderbescherming.jimdofree.com/brieven/girfec-contra-wetenschap/ ) in Nederland stiekem via school en gemeente wordt ingevoegd. Het NJi heeft wetenschappelijke bevindingen ontvangen dat dit zeer schadelijk zal zijn in de meeste gevallen waar het kindobject in beheer wordt genomen door de zogenaamde beschermingsketen van jeugdbescherming. Doch het NJi (Nederl. Jeugd-instituut) wil zich niet richten op wereldwijd aanvaarde wetenschap doch op die die aan de jeugdzorg is gelieerd, dus zonder valide nulmeting (zoals: https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/valse-stemvankind, hier met wat er misleidend in staat, dit tegenover https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/wetenschapvoorbeleid).
De jeugdbescherming kent een zeer vrij en ongesanctioneerde methode van... zie bijlage."
 
Het lijkt een wet voor homostellen te zijn, net zoals de adoptiewetgeving die adopteren uit de VS van Amerika die tegen het Haags adoptieverdrag zowel kinderen importeren als exporteren, homovriendelijk is, terwijl bij gewone adoptieouders de fraude meer wordt gezien in adoptieprocedures. Er zijn weinigen die zien dat dit voor de stiekem in te voeren GIRFEC-methode en dus voor de jeugdzorg een fijne wet is om zonder rechter als kinderrechter gezag onder dreiging te kunnen overnemen.
 
Mvg, TjS
 


 
  
 
Van: Annemarie van Mackelenbergh OVS 
Onderwerp: Wanneer gaat u onze waarden vertegenwoordigen?
Datum: 20 mei 2020
Aan: "alle christelijke partijen", Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Tilburg, 20 mei 2020


Geachte Christelijke partijen,

Kunnen wij het Vera Bergkamp (D66) verwijten dat zij haar (LHBT) achterban goed vertegenwoordigd? Nee, zij doet datgene wat elke volksvertegenwoordiger zou moeten doen, hun achterban beschermen.

Daarom richt ik deze mail tot u allen, in de hoop dat u met elkaar na gaat denken of de belangen van de biologische vader/ouders en de kinderen, de hoeksteen van de samenleving, evenredig worden behartigd.

Hoe kan het zijn dat onder uw ogen, met minister Hugo de Jonge (VWS) aan het roer en de heer Rouvoet (CU) via het platform Scheiden Zonder Schade, de belangen van de jeugdbeschermingsketen en de advocatuur voorop worden gesteld. 

 • Dat er bewezen zo veel mis is op het totale gebied van jeugdzorg, maar met name de jeugdbeschermingsketen, waardoor duizenden biologische ouders volkomen onterecht worden uitgebannen?
 • Dat er twee kinderen per uur het contact verliezen met de uitwonende ouder, wiens ouderschap niet ter discussie stond, voordat de ouders uit elkaar gingen.
 • Dat inmenging van de jeugdbeschermingsketen bewezen contra productief is, maar de verantwoorde ouder verplichten zich te onderwerpen?
 • Dat kansencirkels worden ingevoerd waardoor onze toekomstige generatie al in beeld is voordat het geboren is, daar de Christelijke minister Hugo de Jonge eigenhandig heeft besloten selectief te shoppen in de door ons aangeboden wetenschappelijke rapporten, intergenerationele overdracht!
 • Dat Hugo de Jonge in de hoedanigheid van wethouder Rotterdam hoogstpersoonlijk GIRFEC naar Nederland heeft gehaald. 
 • Dat wij de afgelopen jaren zijn geconfronteerd met (WODC) rapporten, handreikingen, richtlijnen, die biased zijn. Waarbij bewust wetenschappelijk gevalideerde bijdragen zijn genegeerd. Waarbij ervaringsdeskundigen zogenaamd zijn “betrokken”, maar hun bijdragen niet meegenomen.
 • Dat wij een déjà vu hebben, de Divorce Challenge, ook zo vlak voor de zomer. Toch nog 506 plannen, die allen zijn genegeerd. Wil het weten!

Dat er nu een consultatie Wet Deelgezag is?!

Hoe kan het zijn dat deze wet, die indruist tegen de grondwet, indruist tegen de Rechten van de Mens en het Kind, die alle christelijke waarden onderuit haalt, met voorrang, nu, tijdens dus een corona crisis, waardoor de ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (JenV) niet bevraagd worden door onze volksvertegenwoordigers, slinks door de kamer wordt geloosd?

Krijgen de christelijke leden van de Tweede Kamer de mogelijkheid om te stemmen vanuit het hart, of moeten zij politiek stemmen, waardoor het biologisch ouderschap en het recht om onze kinderen zelf te mogen opvoeden, te niet worden gedaan? 

Graag een inhoudelijke reactie terug.

Met vriendelijke groet,

Annemarie van Mackelenbergh
Herken Ouderverstoting


OPINIE Roelie Post, oud-ambtenaar EC en klokkenluider:

Nu eens niet wegkijken, maar dit leed erkennen

Geknoei met adopties brengt de Nederlandse staat in verlegenheid, nu de baby’s van toen volwassen zijn en willen weten wie ze zijn. Klokkenluider Roelie Post zag een ’kinderhandel in adoptie’ aan zich voorbijtrekken en vindt dat daar verantwoording voor moet worden afgelegd. 

Met belangstelling heb ik vorige week gekeken naar de online streaming van de rechtszaak die door Dilani Butink is aangespannen tegen de Nederlandse staat en adoptiebureau Kind en Toekomst. Dilani vraagt erkenning voor het feit dat haar adoptie frauduleus was. Ze verzoekt de Staat om hulp bij het opzetten van een dna-database om zo te kunnen uitzoeken wie ze is en waar ze vandaan komt.

Adopties vanuit Sri Lanka waren business in de jaren ’80 en ’90. Het belang van het kind telde niet. Toezicht werd er niet gehouden. Ogen werden toegeknepen. 

Dat de landsadvocaat de zaak wilde afdoen met verjaring, begrijp ik; toegeven dat de Staat betrokken was en is bij de handel in kinderen, is niet makkelijk. 

Dat de advocaat van Stichting Kind en Toekomst de eventuele betrokkenheid bij misstanden, fraude en de handel in kinderen ver van zich wierp, is ook te begrijpen. Deze zaak willen zien als een individuele kwestie en alle relaties met andere zaken ontkennen, lag in de lijn der verwachting.

Miserabel

De directeur van Kind en Toekomst ging op de emotionele toer; ze had het niet geweten, en nee, anders zou ze het ook nu niet doen. Haar argument was dat ze deze kinderen in Sri Lanka had gered uit miserabele omstandigheden en van een wisse dood. Ook dat verbaasde mij niet. De retoriek van de adoptiewereld is zelden het resultaat van een objectieve observatie en veelal geschoeid op een nogal koloniaal wereldbeeld.

Heftig mis ging het toen de rechter aan Dilani voorstelde om contact te leggen met de directeur van Kind en Toekomst. Wellicht kon contact de wederzijdse pijn verlichten, was de gedachte. De afgelopen vijftien jaar heb ik vanuit mijn werk en expertise veel geadopteerden ontmoet, met veelal onbeschrijflijk leed. Om de pijn van beide partijen vergelijkbaar te achten en te suggereren dat begrip voor elkaar zal helpen? Nee, dat gaat echt te ver. Natuurlijk had Dilani dat al geprobeerd, zoals zo velen hulp zochten bij ‘hun’ adoptiebureau. Meestal tevergeefs.

Ik heb in al die jaren ervaren hoe de autoriteiten in onder andere Nederland omgaan met berichten over kinderhandel voor adoptie. Alles, maar dan ook alles wordt in het werk gesteld om weg te kijken. En als dat niet lukt, dan is de inzet om een en ander te vertragen totdat... Totdat het er niet meer toe doet? Totdat partijen eraan ten onder zijn gedaan? Totdat het verjaard is?

Onder de pet

Zelfs een klip en klaar geval van kidnapping wordt nu al zo’n vijftien jaar door het ministerie van Justitie onder de pet gehouden. De kidnapping is in India erkend. De ouders hebben een bescheiden vergoeding ontvangen voor het hun aangedane leed. Hier in Nederland is er geen erkenning. Geen bewijs dat hun kind in leven is. Geen dna-test. Geen afsluiting.

Zoals het ministerie van Financiën vorige week aangifte deed tegen ambtenaren van de Belastingdienst, zo zou hier het ministerie van Justitie en Veiligheid aangifte moeten doen tegen de ambtenaren onder wier verantwoordelijkheid deze kinderhandel kon voortbestaan. Het voortdurend wegkijken, de blote ontkenning, het jarenlang faciliteren van interlandelijke adopties zonder een helder normenkader, is buitengewoon verwerpelijk. Mensenrechten zijn op grote schaal geschonden.

Aangifte

Ik bereid momenteel een dossier voor en zal zeer binnenkort persoonlijk aangifte doen. Ik weet uit ervaring dat dit zeer waarschijnlijk tot niets leidt, toch doe ik het. Alleen voortdurende herhaling leidt uiteindelijk tot resultaat.

Het is met het meeste respect en hoogachting voor de rechtsstaat, en de mensenrechten, dat ik de wens uitspreek dat deze civiele zaak de erkenning brengt voor een slachtoffer van een business met kinderen. Voor haar en de vele anderen voor wie zij een daad stelt. 

Roelie Post is klokkenluider en oud-ambtenaar van de Europese Commissie


Het lobby verhaal achter deze wet


Kijk aan, kunnen we elkaar toch weer vinden...

Het ministerie van Justitie en Veiligheid

Ter attentie van minister Dekker

Onderwerp: internetconsultatie deelgezag

Datum: 13 mei 2020 

Geachte minister Dekker, 

Op 24 mei berichtte u dat er een ‘regeling komt voor deelgezag en draagmoederschap’. Dit is een prachtige ontwikkeling wanneer bijvoorbeeld twee vrouwen of mannen het kind opvoeden. Echter, u geeft ook aan dat deelgezag een uitkomst biedt voor een vader die samen met zijn nieuwe partner voor zijn kinderen gaat zorgen.’ Stiefgezinnen maken op deze manier onderdeel uit van de regeling. 

In uw memorie refereert u aan het rapport Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders? Een empirisch en rechtsvergelijkend onderzoek, van het WODC. Dit rapport concludeert: Van zowel de stiefouders als de verzorgende ouders heeft de meerderheid geen behoefte aan veranderingen in de wetgeving rondom stiefgezinnen en gescheiden ouders.’ Ondanks deze conclusie, komt u toch met deze regeling, daar plaatsen wij de volgende kanttekeningen bij.

Stem van de kinderen

Iedereen kan reageren op de regeling via internetconsultatie, dat is een mooi instrument, maar bij ons weten wordt de mening van kinderen hier niet meegenomen. Ook in eerdere onderzoeken ten behoeve van deze wetswijziging, door bijvoorbeeld het WODC (Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders? Een empirisch en rechtsvergelijkend onderzoek.) is de mening van kinderen onvoldoende geraadpleegd. Dit terwijl deze wetswijziging over de vertegenwoordiging van hun belangen gaat. Daarom pleiten we voor georganiseerde inspraak op korte termijn van kinderen en jongeren van diverse leeftijdsgroepen op dit voorstel. Daarnaast dringen wij aan op betere onderbouwing van de veronderstelling dat deze wetswijzing daadwerkelijk bijdraagt aan het welbevinden van kinderen middels meer duidelijkheid en borging van het contact. Deze onderbouwing ontbreekt tot nog toe.

Verzorgingstermijn

In het voorstel hanteert u een ‘verzorgingstermijn van 1 jaar’, na dit eerste jaar mogen ouders en stiefouder(s) deelgezag aanvragen. Wetenschappelijk onderzoek naar de duur van nieuw samengestelde gezinnen, toont aan deze partners in circa 40% opnieuw uit elkaar gaan (Kalmijn et al., 2018). De onderzoekers merken daarbij op dat ze enkel de relaties van 2 jaar en langer hebben meegenomen, anders zou dit percentage hoger hebben gelegen. Daarom pleiten we in elk geval voor aanpassing van de ‘verzorgingstermijn van 1 jaar’ naar minstens 2 jaar, voorzien van een stiefplan.    

Stem van hulpverleners en wetenschappers

Hulpverleners (pedagogen, jeugdhulpverleners, mediators) en wetenschappers (vanuit de pedagogiek en sociologie) zijn onvoldoende geconsulteerd. Deze wetswijziging heeft specifiek effect op hun werk en vakgebied. Bovendien heeft deze beroepsgroep bij uitstek directe kennis en inzicht in dit onderwerp in de praktijk. Een informele rondgang langs deze vakgenoten ondersteunt ons idee dat deze wetswijziging tot meer in plaats van minder conflicten zal leiden, volgens hen vergroot deze wetswijziging de kans dat kinderen met gescheiden ouders (nog) meer in de knel komen doordat meer volwassenen over hen (kunnen) beslissen. Dit is in lijn met bevindingen die onder meer beschreven worden in het recente WODC onderzoek ‘Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding’. Allereerst: veel conflicten hebben juist betrekking op het contact en de omgang, maar vooral: conflicten kunnen juist ontstaan door het vastleggen van afspraken. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn. Daarom pleiten we voor gerichte consultatie bij deze doelgroep op korte termijn. 

Afsluitend

Het deelgezag in situaties na scheiding, kan coalitievorming tussen de ouder en deelgezag ouder tegen de andere ouder in de hand werken. Daarom is het van groot belang dat eerst, of tenminste gelijktijdig, ook het al lopende wetsvoorstel tot gezag van rechtswege bij erkenning, tot wet wordt verheven. Daarmee wordt bevorderd dat een ouder die slechts heeft erkend in een enigszins gelijkwaardige positie komt ten opzichte van een ouder met gezag die samenwoont met een deelgezag ouder.    

Ondertekenaars

Levi van Dam – orthopedagoog Spirit en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam
Marlijn Kooistra – pegagoog en familiemediator
Cees van Leuven – familierechter
Marieke Lips – directie Kindbehartiger
Marsha Pinedo – kindertherapeut en oprichtster Villa Pinedo
Louis Tavecchio – emeritus hoogleraar pedagogiek
Inge van der Valk – docent onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht

Geraadpleegde literatuur

Antokolskaia, M. V., Schrama, W. M., Boele-Woelki, K. R. S. D., Bijleveld, C. C. J. H., Jeppesen de Boer, C. G., & Rossum, G. V. (2014). Meeroudergezag: een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders? Een empirisch en rechtsvergelijkend onderzoek. WODC.

Antokolskaia, M. V., Jeppesen de Boer, C. G., Ruitenberg, G. C. A. M., Schrama, W. M., Valk, I. E. van der, & Vrolijk, P. (2019). Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding: een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief. WODC.

Kalmijn, M., Ivanova, K., van Gaalen, R., de Leeuw, S. G., van Houdt, K., van Spijker, F., & Hornstra, M. (2018). A multi-actor study of adult children and their parents in complex families: Design and content of the OKiN survey. European Sociological Review34(4), 452-470.