nlenfrde

Machtigen van een persoon die jou vertegenwoordigd of jou belangen behartigd.

Wanneer gebruik je een machtiging?

Soms is het handig dat een andere persoon iets uit jouw naam doet. Als je door omstandigheden niet in staat bent jezelf te vertegenwoordigen. Of als je ergens specifieke kennis voor nodig hebt. Bijvoorbeeld bij een bezwaar, een beroepschrift of bij een (hoor)zitting in de rechtbank.

Die andere persoon kan een vriend, kennis en/of jurist zijn. Wil je dat hij jou kan vertegenwoordigen, dan moet je hem machtigen. Heb je dat gedaan, dan is deze persoon de gemachtigde.

Let op! Er mag zelfs iemand voor je optreden als gemachtigde in de rechtszaal in het familierecht, echter kan dit alleen als jij zelf niet aanwezig bent. Als je enkel wordt bijgestaan door iemand anders dan een advocaat, dan wordt deze persoon geweigerd bij de rechtbank, deze persoon wordt niet gezien als gemachtigde of om op te treden namens jou. Alleen een advocaat mag jou bijstaan als jij zelf aanwezig bent.

4.2.3 Verschijning van verweerder procesreglement rechtbank.

Behoudens in kort gedingen zoals hierna vermeld, kan de verweerder tijdens de mondelinge behandeling in persoon, bij advocaat of bij gemachtigde verschijnen. De namens een verweerder aanwezige gemachtigde is zoveel mogelijk iemand die van de zaak op de hoogte is en bevoegd is een regeling te treffen. Deze bevoegdheid moet blijken uit een tijdens de mondelinge behandeling over te leggen volmacht.

In kort gedingen betreffende het personen- en familierecht of in kort gedingen die niet ten overstaan van de kantonrechter worden gevoerd kan de verweerder tijdens de mondelinge behandeling uitsluitend bij advocaat of in persoon verschijnen. Indien de verweerder in persoon verschijnt en zich tijdens de mondelinge behandeling wil doen bijstaan door een persoon die geen advocaat is, kan de rechter dit weigeren op gronden van een goede procesorde.

Raad voor de Kinderbescherming

Kom je in aanraking met een raadonderzoekster dan is het altijd verstandig om een vertrouwenspersoon erbij te hebben. Iedere ouder mag zijn eigen vertrouwenspersoon aanwezig laten zijn bij het gesprek, hier is geen machtiging voor nodig. ( mocht het wel voorkomen dat het gevraagd wordt, staat hier genoeg omschreven om een machtiging te regelen)

Berichtgeving van het CJG

Van onze kwaliteitsmedewerkster heb ik begrepen dat vader/ ouder de vertrouwenspersoon kan machtigen om op te treden als zijn vertegenwoordiger, ook al is er ook nog een advocaat. Vader kan de vertrouwenspersoon geen volmacht of beslissingsbevoegdheid geven. De machtiging moet schriftelijk en ondertekend zijn en dient ter plekke overhandigd te worden aan de voorzitter van de Beschermtafel. Voor een gemachtigde geldt geheimhoudingsplicht en kan niet door de andere ouder worden geweigerd.

Volmacht/ machtiging

Een volmacht is zeker wel mogelijk, dat is dezelfde handeling, waar er hierboven gesproken wordt over geen volmacht of beslissingsbevoegdheid geven. Juist door een volmacht kan je een vertrouwenspersoon wel beslissingsbevoegdheid geven, het is maar net hoe jij die persoon wilt machtigen en wat jou situatie is.

Het CJG ... is van mening dat alle partijen de kans moeten krijgen zelf aanwezig te zijn en/of vertegenwoordigd te worden. Ouders dienen de tijd te krijgen om zich goed voor te bereiden

Let op! is van mening? Dit is je recht, waar je zonder hun mening gebruikt van kunt maken, dit geldt voor alle instanties en particulieren waar een geschil of een gesprek plaats vindt. Je hebt ten aller tijde recht op een vertrouwenspersoon, wordt deze geweigerd?, dan regel je een machtiging als in jou vertegenwoordiger of een volmacht waar duidelijk omschreven wordt, waar de volmacht voor bestemd is.

Civiel recht, geschil met particulier of organisatie

Als u zich laat bijstaan door een advocaat, heeft u geen machtiging nodig. Laat u zich bijstaan door iemand anders, heeft u wel een machtiging nodig. Lees wanneer u welke mogelijkheden heeft en hoe het machtigen in zijn werk gaat.

Iemand anders staat u bij: machtiging nodig

Laat u zich in een kantonprocedure door iemand anders dan een advocaat bijstaan, dan dient u deze partij schriftelijk te machtigen. Bijvoorbeeld een jurist van de rechtsbijstandverzekering of van een vakbond, een familielid of goede vriend. Hoe werkt een machtiging?

In de schriftelijke machtiging vermeldt u, naast uw eigen contactgegevens, wie u machtigt en dat deze persoon voor u in rechte mag optreden. U ondertekent de machtiging.

Wilt u iemand machtigen:

die tijdens de zitting/ belangrijke gesprekken namens u het woord voert, dan neemt u de machtiging mee naar de zitting/ het gesprek en overhandigt deze ter plekke aan de rechter/ voorzitter.

om namens u schriftelijke stukken in te dienen, dan stuurt u de machtiging en een kopie van uw identiteitsbewijs mee met de stukken.

Hoe maak ik een machtiging of een volmacht.

Ga naar de onderstaande link en zie een aantal voorbeelden, zo kan jij jou eigen machtiging/ volmacht maken naar eigen wens!

http://www.voorbeeld-office.com/machtiging.html

Gevolmachtigde of advocaat?

Waarom je bij laten staan door een advocaat als het ook via een gevolmachtigde kan? Natuurlijk is een advocaat verplicht, maar als jij er niet bij kunt zijn, of als je die niet kunt betalen ga je dan alleen of laat je dan verstek gaan? Waarvan jij weet, dat er niets van jou gelezen of gezien gaat worden? Of kies je er dan voor om iemand te sturen met een volmacht die voor je kan optreden als jij niet aanwezig kunt zijn. ( deze moet dan wel inhoudelijk goed op de hoogte zijn van de procedure, zodat deze voor je kan spreken en stukken in kan dienen.)

Belanghebbende of informant?

Belangrijk is ook dat je waarborgt dat jij als belanghebbende betrokken bent en gekenmerkt wordt, je bent belanghebbende als jij het aan kunt tonen als in familylife. als een rechter jou wil neerzetten als informant. Mocht een rechter nog weer beslissen dat jij informant bent, dien je een klacht in tegen de rechter. Niet op zijn uitspraak maar hoe hij jou gekenmerkt heeft, terwijl jij anders kunt bewijzen en het mooiste is natuurlijk als jij in een eerdere soortgelijke rechtszaak wel als belanghebbende gekenmerkt bent. Zo maak je voor jezelf de weg vrij om als waardig ouder betrokken te blijven. Met of zonder een gevolmachtigde!

(3.3.3   Art. 798 lid 1 Rv bepaalt dat voor de toepassing van de eerste afdeling (van Boek 3, titel 6) – waarvan art. 806 Rv deel uitmaakt – onder belanghebbende wordt verstaan: degene op wiens rechten of verplichtingen de zaak rechtstreeks betrekking heeft. Tot de in artikel 798 lid 1 Rv bedoelde rechten en verplichtingen worden gerekend de door internationale verdragen beschermde rechten, voor zover daarop door de burger rechtstreeks een beroep kan worden gedaan (zoals het recht op ‘family life’ in de zin van art. 8 EVRM)

Inbreng en wraken

Zodra jij bent gekenmerkt als belanghebbende of een gevolmachtigde hebt die jou belangen behartigt en vertegenwoordigd en een rechter partijdig overkomt of jij het idee hebt dat je geenszins gehoord bent of wordt, kun je ingrijpen d.m.v. een rechter wraken.

( de familierechters slaan regelmatig de plank mis door enkel uit te gaan van een raadonderzoek of een gezinsvoogd, waarvan we weten, dat deze niet aan waarheidsvinding doen. Ook al is de raad verplicht om dit wel te doen, deze lijken het niet te begrijpen hoe dit te moeten doen, vaak zijn zij bevooroordeeld, wat de rechter ook overneemt)

ONAFHANKELIJK EN ONPARTIJDIG

Rechters worden benoemd voor het leven. Dat heeft een goede reden. Een rechter moet namelijk volledig onafhankelijk en onpartijdig zijn. De schijn van partijdigheid dient zelfs te worden voorkomen.

BENOEMD VOOR HET LEVEN

In de wet zijn bepaalde regels opgenomen om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechters te waarborgen. Zoals gezegd, worden rechters benoemd voor het leven. Slechts op eigen verzoek van de rechter of bij het bereiken van een bepaalde leeftijd kunnen zij worden geschorst of ontslagen door een tot de rechterlijke macht behorend gerecht. Dit is zelfs in de Grondwet neergelegd.

SCHIJN VAN PARTIJDIGHEID IS VOLDOENDE

De schijn van partijdigheid is voldoende om het wrakingsverzoek te doen slagen. Dat de rechter daadwerkelijk partijdig is, is niet vereist voor een succesvol wrakingsverzoek.

EEN EERLIJK PROCES VOOR IEDEREEN

De reden voor een onpartijdige rechter is duidelijk. Iedereen heeft recht op beslechting van zijn of haar geschil door een onpartijdige en onafhankelijke rechter. Als een rechter partijdig is, dan is het proces niet eerlijk ten opzichte van een van de partijen.

INDIENEN WRAKINGSVERZOEK

De wet (wetboek van Rechtsvordering) geeft de partijen een middel om, bij twijfel over de onpartijdigheid van de rechter, een andere rechter toegewezen te krijgen. Dit heet wraking. Om een rechter te wraken dient een wrakingsverzoek te worden ingediend. Dat kan op meerdere manieren:

Vóór de gerechtelijke zitting:

Door middel van een brief aan de betreffende rechter waarin wordt aangegeven dat u de rechter wraakt en waarom;

Tijdens de gerechtelijke zitting:

Er kan mondeling worden aangegeven dat de rechter wordt gewraakt en waarom;

Na de gerechtelijke zitting:

Door middel van een brief aan de betreffende rechter waarin wordt aangegeven dat u de rechter wraakt en waarom.

EERST DE RECHTER EN DAARNA DE WRAKINGSKAMER

Nadat er een wrakingsverzoek is ingediend, kan de rechter aangeven of hij het eens is met het wrakingsverzoek. Is dit het geval dan zal hij of zij zich terugtrekken uit de rechtszaak.

Is de rechter het niet eens met het wrakingsverzoek, dan zal de wrakingskamer het verzoek behandelen. De wrakingskamer bestaat uit drie ervaren rechters van hetzelfde gerecht als de gewraakte rechter. Het is ook mogelijk om de wrakingskamer te wraken indien men twijfelt aan de onpartijdigheid van de wrakingskamer. Dit komt echter slechts in uitzonderlijke situaties voor.

SCHIJN VAN PARTIJDIGHEID IS VOLDOENDE

De schijn van partijdigheid is overigens al voldoende om het wrakingsverzoek te doen slagen. Dat de rechter daadwerkelijk partijdig is, is niet vereist voor een succesvol wrakingsverzoek. Is de wrakingskamer het oneens met het wrakingsverzoek, dan zal het verzoek worden afgewezen en kan de betreffende rechter de zaak verder behandelen. Komen er nieuwe feiten of omstandigheden aan het licht, dan kan opnieuw een wrakingsverzoek worden gedaan tegen dezelfde rechter. Is de wrakingskamer van mening dat het wrakingsverzoek terecht is gedaan, dan zal de rechter worden vervangen door een andere rechter.

OP EIGEN INITIATIEF VAN DE RECHTER

Een rechter kan zich ook op eigen initiatief terugtrekken uit de rechtszaak, bijvoorbeeld omdat één van de partijen familie is. In dat geval verschoont de rechter zich.

Zowel zonder als met advocaat en ook als de gevolmachtigde in de rechtszaal voor jou optreedt, ieder kan een rechter wraken.

Bewustwording door te wraken, voorkomen is beter dan genezen

Het verzoek om dit dan ook maar veelvuldig te gaan doen, om familierechters bewust te maken van de door hun foutieve partijdige overgenomen visie van de raad/ gezinsvoogd. Hierdoor wordt ook het foutieve/ valse dossier beperkt bij voortschrijdend ingrijpen en kan het leiden tot een vervangende rechter die de uitspraak zal moeten voltooien zonder partijdigheid.

Eenmaal een uitspraak of beschikking, zullen de valsheden en de gevolgen door de beschikking aanzienlijk moeilijker zijn om terug te draaien. Je dossier ligt vast en alle leugens dus ook. Wraken blijft een optie, ook na de rechtszaak, echter mag het niet gaan over een uitspraak/ beschikking waar jij je niet in kunt vinden en weer verwezen wordt naar een advocaat om maar weer een procedure op te starten, maar enkel over de partijdigheid van de rechter. Dus voorkomen is beter dan genezen!


Bron: S.R.E. Warnar- Soer ,13 november 2018