Menu
nlenfrde

Edelachtbaren,

Klik niet weg! Deze waarschuwing geldt voor alle rechters, zeker gezien het feit dat, wat ons betreft, de Voorzieningenrechter en de Strafrechter, zelfs de Bestuursrechter, het druk gaan krijgen, daar op hen een groter beroep zal worden gedaan.

De tijd dat u zich kon verbergen achter uw toga en gesloten deuren is voorbij.

Cijfers liegen niet; 1 op de 9 kinderen in Nederland heeft een jeugdbeschermingsmaatregel. 450.000 kinderen en het aantal neemt toe. Schrijnend, gezien het feit dat u als rechter persoonlijk verantwoordelijk bent voor het onnodig overhoop halen van levens.

Dan hebben we het nog niet eens over de 48.0000(!) Uit Huis Plaatsingen (UHP), waarvan het gros volkomen onterecht is. Opvallend is dat er in Noorwegen 1.500 kinderen uit huis zijn geplaatst, op een bevolking van 5 miljoen inwoners. In Nederland 48.000 UHP kinderen op een bevolking van 17 miljoen. Nederland heeft ruim 10 maal zoveel UHP kinderen als Noorwegen. Dit gegeven zou ook de rechtspraak moeten alarmeren. 

Te meer daar de jeugdbeschermingsbranche geen geheim maakt van hun expertise en beleid.

Te meer, er genoeg rapporten gepubliceerd zijn die het onvermogen van de keten, waar de rechtspraak ouders naar blijft verwijzen, aantonen. Kinderen raken enorm beschadigd door dit onvermogen! Zeker kindgesprekken met rechters zijn contra productief!

Te meer daar wij 'geleverd' hebben, zoals afgesproken met Marion Beckers. Na het speciaal voor u georganiseerde symposium, kunt ook u zich niet meer weglopen voor de gevolgen van uw falend handelen en de passende oplossingenwaardoor beide ouders gelijkwaardig in het leven van hun kind kunnen zijn, zonder inmenging van de jeugdbeschemingsketen, mits de ouders geen BEWEZEN gevaar zijn voor het kind.

Het kan niet zo zijn dat richtlijnen, handreikingen, (wodc) rapporten voor u meer waarde hebben en dat u daardoor voorbij gaat aan onze eigen wetten (Boek 1), het Europese Hof, de internationale verdragen, de Europese Rechten van de Mens en, misschien nog wel het allerergste, de Internationale Rechten van het Kind. Pas desnoods ‘Het beste besluit voor het Kind’ toe, dan doet u het enige juiste.

De tijd dat u op basis van vermoedens, valse beschuldigingen, framing, overdracht door professionals, opinies en meningen, leugens, weggelaten informatie, ouders uitbant is voorbij.

Zo ook de voorbesprekingen met de instanties, terwijl de zaak nog moet dienen (eerlijk proces?)

Mocht u twijfelen aan het ouderschap, dan hoort u, als rechter, er voor te zorgen dat er een juiste anamnese en diagnose plaats vindt, door daarvoor opgeleide, getrainde capabele professionals, met wetenschappelijk gevalideerde en kindvriendelijke onderzoeksmethodes, die er dus zijn!

Slechts bewezen feiten mogen leiden tot ont-oudering of uitbanning van één of beide ouders, waarbij valse beweringen consequenties horen te hebben, daar deze een uiting zijn van pathogeen ouderschap.

Zonder meer, Mr Koek heeft gelijk; de verantwoordelijkheid ligt bij de ouders zelf.

Dus als een ouder zijn/haar zorgplicht centraal stelt en u verzoekt om gelijkwaardig ouderschap in de vorm van 50% parallel ouderschap met gezamenlijk gezagplus bekrachtiging van het ingediende ouderschapsplan, dan kunt u niet anders dan daar gevolg aan geven!

Tevens voorziet u de beschikking van een boetebeding, om te zetten is in lijfsdwang en vermeldt u dat de politie moet handhaven als 1 van beide ouders zich niet aan de strikte afspraken houdt. Hierdoor heeft de beschikking ook nog wat waarde!

Opdat wij onze eigen kinderen in ons leven behouden, zien opgroeien en opvoeden!

Met andere woorden, de tijd dat u ons willens en wetens toch terug de keten in stuurt en aanstuurt op processtapeling is voorbij. U kunt ons niet verplichten tot het, op zijn minst, toekijken op kindermishandeling en het ondergaan van ex-partnergeweld!

Daarnaast zullen wij elke rechter, die desondanks voor ‘God’ blijft spelen, in het openbaar gaan bevragen. Feitelijk maakt u zich schuldig aan misdaden tegen de mensheid! Ga het juiste doen!

PS: Wij hebben inhoudelijk goede voorstellen hoe u gevolg kunt geven aan uw eigen visitatie rapporten. Als voorzet adviseren wij een ‘integriteitstoets/achtergrondcheck/antecentenonderzoek’ bij elke rechter die achter gesloten deuren, niet onder ede horend, levensbepalende beslissingen mag nemen en daarvoor aan niemand verantwoording schuldig is.

Met vriendelijke groeten, 

Annemarie van Mackelenbergh, 
Voorzitter