Nou daar is het dan, precies zo gepland dat kamervragen niet meer mogelijk zijn, het reces begint.

Toch bizar dat deze zes bladzijden weken bij het ministerie JenV 'ter afstemming' hebben gelegen. Terwijl de motie van Lisa Westerveld toch echt onder het Ministerie VWS valt. 

Zes (!) bladzijden, dus dat bespaart ons wat leeswerk. Na al die rapporten, handreikingen en richtlijnen, waar wij ons doorheen hebben geworsteld, is dat mooi meegenomen. Van de andere kant: we zijn een jaar verder, 16.000 kinderen er bij, wederom talloze families uiteen gerukt en blijkbaar dus niet enige motivatie om daadwerkelijk ouderverstoting te stoppen.

De belangen van de instanties, het verdienmodel, maar ook de baantjes en vooral de grote angst om zich uit eindelijk te moeten motiveren, wegen zwaarder dan 'ons belang': het welzijn en de toekomst van onze kinderen! Het verklaart waarom er zoveel verantwoorde ouders zijn en worden uitgebannen.

Cijfers liegen niet, opzettelijk boycotten van wetenschappelijk gevalideerde methodes, rapporten en kennis, de afrekencultuur richting elke integere wetenschapper en professionals met een geweten en een hart, het bewust NIET willen weten, het uitsluiten van mondige ervaringsdeskundigen, leiden dus tot deze tussenrapportage… 

Bladzijde 1: 

“In de motie is de regering verzocht op korte termijn concrete oplossingen voor het probleem van ouderverstoting te laten uitwerken door een onafhankelijke commissie in samenwerking met ervaringsdeskundigen”

Van onafhankelijkheid is zeer zeker geen sprake. Dat hebben wij al uitgebreid aan getoond.

Ouders erbij betrekken, ervaringsdeskundigen? Afgezien van een enquête gericht op de inzet van jeugdprofessionals en een coachende rechter (waar dus geen behoefte naar is) en een focusgroep bijeenkomt, die dus zeer zeker geen focusgroep bijeenkomst was, maar meer een gedoetje voor de bühne (zo, ouders erbij te betrokken, gedaan wat in de motie staat), met de hoop dat die 30 ouders die, ondanks alle vernederingen, zich lieten ondersneeuwen en mee gingen in de wederom voorgestelde koninklijke weg, die rust, omdat het kind dat nou eenmaal zelf aangeeft. Terwijl weigering van contact biologisch onnatuurlijk is en de grote rode vlag, het signaal van ouderverstoting, mits die ouder geen bewezen gevaar is voor het kind.

De bevindingen van de bijeenkomst, zo ook de bevindingen van de enquête zijn nog niet eens meegenomen is deze tussentijdse rapportage…

“Het expertteam maakt daarbij gebruik van de inzichten en uitkomsten van relevant (internationaal) onderzoek en literatuurstudies, de richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen van het Nederlands Jeugdinstituut, de opbrengsten van de Divorce Challenge en de actielijnen en oplossingsrichtingen uit de ‘Agenda voor Actie - Scheiden... en de kinderen dan’?''

Wie bepaalt wat relevant is? Het Ministerie?

Sorry?! Werkelijk? De Herziene richtlijn Scheiding en Jeugdigen van het NJI?! Met degene die duizenden levens op zijn geweten heeft door, in opdracht van het Ministerie JenV, met een compleet zelfverzonnen opinie/mening kwam en deze presenteerde alsof er grondig onderzoek naar was gedaan? Het Verdeelde Kind, 2002, wat jaren de instanties de macht gaf verantwoorde ouders uit te bannen? De bedenker van de Koninklijke weg! Degene die vertelde dat het kind het best gebaat is met rust! En als dus één ouder de aanwezigheid van de andere ouder te onrustig vindt, die in het gelijk gesteld moet worden; waardoor duizenden verantwoorde ouders door de instanties en rechters volkomen onterecht uit het leven van hun kind zijn verbannen? Die op 11 nov 2017 onderuit werd gemaaid door échte wetenschappers?

Hoe kan het zijn dat juist zijn naam weer prijkt bij de samenstellers van dit rapport, dat met name zijn boeken zijn geraadpleegd?

Een rapport dat per direct door de shredder zou moeten? Een rapport waarin ruiterlijk wordt toegegeven geen kijk te hebben op psychopathologie, maar desondanks toch zich in levens van 'normale, brave burgers' wil mengen en de regie overneemt. Als nog de koninklijke weg opleggend als een jeugdprofessional het allemaal maar te onrustig vindt?!

Een rapport waarin ruiterlijk wordt toegegeven niet over de juiste kennis en scholing te beschikken? Richtlijnen die geheel tegen de ERVM en de Rechten van het Kind indruisen? Waarbij jeugdprofessionals zich rechten ontlenen die wettelijk gezien nog niet eens kunnen?

Bladzijde 2:

Tip: bij parallel ouderschap kan juist (gelukkig) de gehele jeugdbeschetmingsketen uitgesloten worden. Immers, alle, zelfverzonnen, klemcriteria vervallen. Dan is dus ook het stuk 'verplichte hulp' accepteren overbodig, laat die verkenning dus maar mooi zitten. Wat iedere volwassene voor zichzelf, in een vrijwillig kader, doet, mag die ouder lekker zelf weten!

Uiteraard baart het zinnetje “Heroverweeg het vereiste van toestemming van beide ouders voor therapieën of interventies; ons grote zorgen. Te meer daar er weer een malafide rapport aan ten grondslag ligt.

Juist met parallel ouderschap kan de verantwoorde ouder eventueel de juiste zorg zoeken/vinden en bewust contra productieve ingrepen/trajecten/therapieën weigeren! De voetnoot dat parallel ouderschap geen bewezen effectieve interventie is, is kant en klare nonsens. Zeker Cees van Leuven, met zijn schottenaanpak en bijbehorende stichting onwaardig!

Tip: dat de politie niet handelt, ook al staan radeloze ouders met een beschikking aan de balie, is logisch. Zie de onwetenschappelijke en kind onvriendelijke handreikingen van het Openbaar Ministerie, die Eva Kwakman weliswaar haar hoofd heeft gekost, maar alsnog gewoon als de norm worden gehanteerd. Waarin staat dat vervolging op basis van artikel 279 WvSr niet wordt nageleefd.

Met andere woorden, al zou de politie willen, zonder toestemming van de OvJ, gebeurt er toch niets en is derhalve een aangifte in de ogen van de politie zonde van hun tijd…

Bladzijde 3

“De term 'ouderverstoting' blijkt, ook uit de eerste raadpleging van ervaringsdeskundigen, in die zin beladen dat deze term de indruk wekt dat het kind een ouder verstoot. Wij willen echter hierbij benadrukken dat het kind in deze situaties niets valt te verwijten. Voorlopig, tot uit het veld sterker beargumenteerde aanwijzingen komen om een andere vertaling te kiezen, hanteert het expertteam de oorspronkelijke Engelse term: parental alienation, afgekort tot PA”

Houdt toch op! Daar gaan we weer. Noem het beestje bij de naam: ouderverstoting, want dat is het uiteindelijke resultaat; verstoting, niet meer jouw eigen kind mogen/kunnen opvoeden. Verstoting door het kind, verstoting door de ex en diens achterban. Maar het allerbelangrijkste is nog wel de verstoting door familie/scheidingsrechters, de jeugdprofessionals, de keten, de instanties!

Ouderverstoting dus!

Bladzijde 4:

Oriëntatie gedragswetenschappelijke interventies:

Vraag; als er niets is wat effectief werkt in Nederland hoe kan het Expertteam dan met een schuin oog kijken naar twee gezinsklinieken en één gezinsdagbehandeling?

Hoe kan het zijn dat het Expertteam BEWUST zelf het wiel gaat uitvinden en daarbij ook nog eens de plank finaal misslaat terwijl er een gedegen voorstel ligt van échte experts?

Gezinsopnames??? Dit moeten wij als maatschappij niet willen en het is de vraag of dit wettelijk überhaupt van de grond komt. Geen lessen geleerd van al die trajecten waar wij nu naar toe moeten? Waar de pathogene ex het podium krijgt, de verantwoorde ouder geschoffeerd wordt en het kind extra getraumatiseerd?

Niet voor niets wijzen wij ouders op hun rechten!!!!

Oriëntatie juridische interventies:

Dit keer wordt het WODC rapport Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding: een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief, januari 2019, aangehaald.

Een rapport dat op basis van 9(!) raadsonderzoeken stelt dat strafvervolging bij omgangsfrustratie niet nodig is. Daarmee de unaniem aangenomen motie van van Nispen, door de versnipperaar halend. En wij weten allemaal hoe de Raad voor de Kinderbescherming aankijkt tegen de waarheidsvinding… Vermoedens, overdracht, framing, hij/zij verhaal, valse beweringen vormen de basis…

Samenwerking ervaringsdeskundigen:

Serieus? Gaat de Tweede Kamer hier nog iets van vinden? Een onderzoeksbureautje verricht zogenaamde onderzoeken, die niet wetenschappelijk verantwoord zijn. Ouders worden tegen elkaar uitgespeeld en tegen elkaar opgezet.

Toch apart dat er nu weer vragenlijsten circuleren. Waartegen wij waarschuwen: niet invullen, want je speelt jezelf in de kijker. Kansencirkels doen de rest!

Raadpleging deskundigen

“Het expertteam zal de bevindingen en ideeën ook aan verschillende deskundigen voorleggen om deze te spiegelen en daarmee een stap verder te komen in de verificatie.”

Tja als de 'deskundigen' van het 'old girls network' zijn, van de 'wij-houden-elkaar-in-het-zadel', van 'wij-van-de-wc-eend', zal er niets ten goede veranderen. Zie hier de belangenverstrengeling . Nog steeds wordt er gepolderd, rekening gehouden met de belangen van organisaties, instanties, de politiek, de persoonlijke voorkeuren van de expertteam en menig ambtenaar bij JenV en VWS.

Bladzijde 5 + 6:

De tussentijdse aanbevelingen van het Expertteam Ouderverstoting (zo heten ze en niet anders). 

Uiteraard zijn wij tegen het toernooimodel. Tegen de talloze procedures, tegen de processtapeling. Tegen de Russische roulette, die uit eindelijk standaard uitmonden in het uitbannen van de verantwoorde ouder. De zogenaamde vrijwillige, maar toch door chantage en intimidatie afgedwongen, trajecten door de jeugdbeschermingsbranche hebben geen kans van slagen als je met een pathogene ouder te maken hebt.

Natuurlijk werken dan ook de-escalerende procedures bij de rechter op vrijwillige basis niet! Met een pathogene ouder valt niet te onderhandelen, die moeten juist duidelijk begrensd worden. Beschermd tegen zichzelf en de omgeving. 

Als werkelijk zaken in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek worden gerespecteerd, kan het niet anders zijn dan dat beide ouders, mist geen bewezen gevaar voor het kind, gelijkwaardig omgang horen te hebben. Dus 50%! En als dus beide of één ouder strijdend zijn, dan dat schot ertussen. Vraag is dus wat een gezinsvertegenwoordiger toe gaat voegen.

Goed dat het Expertteam onderkent (aandachtspunt) dat Kennis van de dynamiek in complexe scheidingssituaties, waaronder PA, noodzakelijk is, wil correcte diagnostiek en analyse in een vroeg stadium de dynamiek onderliggend aan de omgangproblematiek in kaart brengt, zodat het gezin op de juiste plek terechtkomt met de juiste interventie. 

Jammer dat wij daar niets van terug zien in deze rapportage: anamnese (0-meting) - diagnose door capabele professionals en dan pas ingrijpen. Gelijk de somatische zorg.