nlenfrde

Van: Westerveld, L. 
Datum: do 21 nov. 2019 om 17:58
Onderwerp: RE: Psychische kindermishandeling - Reactie minister Dekker op uw vragen over geweld in de jeugdzorg
Aan: Fathers

Beste verstoten vader,

Mijn excuses voor deze late reactie. Het heeft allemaal bij ons ook wat vertraging opgelopen, mede door onderbezetting. 

Wij hebben inmiddels advies opgevraagd bij het Kinderrechtencollectief en kregen daar onderstaande reactie op. En we zijn geneigd om het advies van hen te volgen, mede omdat zij aangeven dat de mogelijkheid om kindermishandeling te vervolgen al kan in het strafrecht. 

Overigens betekent dit niet dat we het onderwerp laten gaan, maar wel dat we niet geneigd zijn om hier zelf een initiatiefwet over te schrijven. 

Vriendelijke groet,

Lisa Westerveld

Beste ...,  

Iets later dan verwacht, maar ik heb nu alle input binnen gekregen op jullie vraag: ‘Merken jullie bij het Kinderrechtencollectief hiaten in de strafrechtelijke bescherming door het ontbreken aan een expliciete strafbepaling over psychische kindermishandeling? Is er, met andere woorden, in de praktijk behoefte aan zo’n expliciete strafbaarstelling?”

Het Kinderrechtencollectief heeft haar leden en partners hierop bevraagd en we zijn gekomen tot het volgende advies: 

We herkennen de problematiek in de aanpak van psychische kindermishandeling. Het is een complex probleem en de effecten van psychische kindermishandeling op een kind zijn erg groot en werken vaak lang door tot in de volwassenheid. Tijdig stoppen van mishandeling en een duurzame veiligheid realiseren voor het kind zijn daarom belangrijk. De vraag is nu of het nader expliciteren van de strafbaarheid van psychische kindermishandeling daarbij zou helpen. 

We betwijfelen of de route via het strafrecht hierin prioriteit moet krijgen en wel om de volgende redenen:

  1. De strafwetgeving biedt al ruimte om psychische kindermishandeling te vervolgen. Naast artikel 300 jo 304 Sr kan het vallen onder artikelen 255 en 284 Sr. Voor een vertaling van deze wetgeving naar de praktijk zie o.a. de Handreiking samenwerken bij strafbare kindermishandeling waarin op pagina 6 psychische mishandeling als strafbaar feit wordt benoemd op grond van artikel 300 Sr en de Aanwijzing huiselijk geweld en kindermishandeling van het OM.
  2. Ook wanneer een zaak over psychische kindermishandeling (vanwege de bewijslast) zich niet leent voor een strafrechtelijke vervolging, biedt de WMO, het Besluit Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de Jeugdwet mogelijkheden tot het stoppen van de situatie.
  3. Het nader expliciteren van de strafbaarheid van psychische kindermishandeling in strafwetgeving heeft als doel psychische kindermishandeling te bestrijden. Het voorkomen van psychische kindermishandeling is evenzeer van groot belang. Het explicieter maken van de strafbaarheid van psychische kindermishandeling zou niet prioriteit moeten krijgen boven het investeren in het veld (deskundigheid en capaciteit) om psychische kindermishandeling te voorkomen, te signaleren en aan te pakken. Er is nog veel te winnen door beter (te leren) samenwerken tussen de domeinen zorg (Veilig Thuis) en strafrecht (politie, Raad voor de kinderbescherming) en elkaars expertise beter te benutten. 

Het Kinderrechtencollectief is van mening dat het nader expliciteren van de strafbaarheid van psychische kindermishandeling in de strafwetgeving op dit moment niet prioriteit hoeft te krijgen nu andere wegen om de aanpak te verbeteren nog open staan. Naar onze mening zal een aanscherping van de wet waarschijnlijk niet veranderen dat het lastig is om psychische kindermishandeling waarbij geen letsel/pijn is en/of een geweldscomponent niet kan worden aangetoond te bewijzen. Belangrijker nog is dat de mogelijkheid om psychische kindermishandeling middels het strafrecht te vervolgen al bestaat. 

Cruciaal blijft om te investeren in: (1) professionals die werken met kinderen en (vermoedens van) strafbare kindermishandeling kunnen signaleren; (2) professionals die werken in de aanpak van kindermishandeling en jeugdbescherming, zodat zij beschikken over de kennis, tools en capaciteit om tijdig en passend in te grijpen wanneer dat nodig is. De kindcheck (onderdeel van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling) is bijvoorbeeld verplicht voor iedereen die onder de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling valt en dat mechanisme werkt in de praktijk om ook psychische mishandeling te ontdekken. Implementatie daarvan in de GGZ en bij huisartsen heeft nog steeds aandacht nodig; en (3) kennis over (psychische) kindermishandeling in de samenleving om dit te voorkomen.

Mochten jullie naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, weet je ons te vinden. 

Met vriendelijke groet, 

Brigitte 

Lisa Westerveld
Tweede Kamerlid GroenLinks 


Van: Fathers Amsterdam <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>
Onderwerp: Psychische kindermishandeling - Reactie minister Dekker op uw vragen over geweld in de jeugdzorg
Datum: 9 september 2019 om 22:15:55 CEST
Aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geachte mevrouw Westerveld en mevrouw Buitenweg,

Naar aanleiding van uw vragen over geweld in de jeugdzorg heeft minister Dekker vandaag geantwoord:

„[…]Nu de grenzen van de strafbaarheid van psychische kindermishandeling op grond van het huidige recht nog niet zijn uitgekristalliseerd, acht ik een herziening van het Wetboek van Strafrecht op dit punt vooralsnog niet opportuun.[…]”

Volgens mij is een herziening van het Wetboek van Strafrecht op dit punt ook niet aan de orde en wel het uitkristalliseren van de grenzen van de strafbaarheid van psychische kindermishandeling.

Dit is mins inziens niet zo moeilijk en zou vervolgens, met consensus van de pedagogische, psychologische en juridische experts, als handvat moeten gelden om de grenzen van de strafbaarheid van (structurele) psychische kindermishandeling te kunnen bepalen zodat rechters de juiste en spoedige maatregelen kunnen treffen. 

Het is betreurenswaardig dat minister Dekker niet zelf opdracht geeft om aan het uitkristalliseren te beginnen en spijtig genoeg dit onderwerp ad acta legt. Daarom stuur ik u in de bijlage enkele wetenschappelijke en juridische bronnen om psychische/emotionele kindermishandeling nader te kunnen uitkristalliseren en te kunnen verankeren in (bestaande) wetsteksten. Het spreekt voor zich dat dit slechts een concept is om een bescheiden beginnetje te maken.

Hopende dat dit een positieve bijdrage aan een volgende motie gaat leveren.

Met vriendelijke groeten,

Een verstoten vader