nlenfrde

Naar aan leiding van de brief die onze minister Sander Dekker (Jen V) 5 december 2019 naar de kamer heeft gestuurd, heeft er op dinsdag 11 december een heel belangrijk debat plaats gevonden in de Groen van Prinstererzaal. Een debat  tussen de Commissie Jeugd- en Familierecht en onze minister Sander Dekker, begeleid door Anna Van Beuningen, top ambtenaar bij het Ministerie van JenV.

https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/personen-en-familierecht-3

Het mag duidelijk zijn dat ouderverstoting nu volledig op de kaart staat en dat de minister niet meer kan weg bewegen.

Herken Ouderverstoting steunt uiteraard de notitie van de heer van Nispen (SP) en Mevr. Bergkamp (D66).


Op onze sociale media hebben we er vol op aandacht aan besteed: Vandaag het debat!

Als de wijkagent het stopgesprek/normerend gesprek zou voeren bij de eerste acties die wijzen op ouderverstoting, zoals het niet respecteren van de omgangsregeling, zoals bepaald in de beschikking (dus het convenant/ouderschapsplan, zie website, altijd laten bekrachtigen door de rechter) dan gaat dit zeker 90% van alle ellende schelen!

Onze exen zijn namelijk ziek/pathogeen/ hebben een persoonlijkheidsstoornis, maar ze zijn niet achterlijk!

Als er consequenties aan gedrag worden gekoppeld, dan gaat de lol er voor hen wel af!

En neeeee. dat is heus geen gevangenis; een TOM met voorwaarden of , bij hardleerse verstoters, een strafzaak met boetes etc., doen het wel.....

BESTE POLITIEK, NEEM DIT UNANIEM AAN. ER STAAN 2 KANJERS, DIE WERKEN BIJ DE POLITIE, MET EEN WAANZINNIG GOED PLAN TE TRAPPELEN VAN ONGEDULD OM ALLE KORPSEN AF TE GAAN EN TE VERTELLEN HOE ZE HET BESTE OUDERVERSTOTING KUNNEN AANPAKKEN.

DEZE MANNEN WORDEN TEGENGEWERKT DOOR EEN PAAR MENSEN IN DE TOP VAN DE POLITIE.

NEEM DIT AAN EN DWING ZO DE POLITIE ECHT MEE TE HELPEN OM TE DE-ESCALEREN.

https://www.herkenouderverstoting.nl/info-ouders/de-overheid/nationale-politie/253-rol-van-de-politie-zoals-die-zou-moeten-zijn-inzake-omgangsfrustratie

De notitie komt niet uit de lucht vallen, daar is ontzettend goed over nagedacht, door mensen die nota bene bij de politie zelf werken.

Al jaren zetten ze zich hiervoor ins en elke keer als ze ergens binnen de eigen organisatie gehoor krijgen, worden ze meteen weer geboycot door een paar mensen die in de top werken. Voor op gesteld; dit gaat juist werk besparen, want als er de-escalerend gewerkt kan worden, voorkomt het erger! Het is dus eigenlijk het beter inzetten van de eigen mensen. Hoe kan je daar nu op tegen zijn?

Hoe kan het zijn dat een paar mensjes dit kunnen initiatief tegen houden? Wordt het niet tijd om na te gaan waar die tegenwerking vandaan komt? Wat de werkelijke motivatie is? Enfin, iets wat een groot verschil kan maken, steunen wij en daar lobbyen we ook voor. Ondertussen denk je dan in alternatieven en zo, via een omweg, toch dit op de agenda te krijgen.

In bovenstaand plan staat het belang van politiebemoeienis aangegeven. Ook Rouvoet heeft in zijn rapport ‘Scheiden ...... en de kinderen dan de  aanbevelingen voor meer betrokkenheid door de Nationale Politie overgenomen.  Het belang van de grotere rol en deskundigheid komt ook naar voren in de vragen en  de antwoorden van Den Boer en Bergkamp aan Minister Grapperhaus.   

Tel daarbij ook de motie van Lisa Westerveld (GroenLinks) op, waarin wordt gevraagd om meer deskundigheid bij onder andere de politie e.a. organisaties. Maar denk ook aan de een motie Van der Staaij/Peters/Westerveld die vragen om de inzet van mentoren en Eigen Kracht conferenties.

 


 

In het plan Nationale Politie is aangegeven dat ook de politie al Eigen Kracht conferenties kan inzetten aan de voorkant wat een groot voordeel kan opleveren ter voorkoming van ouderverstoting. Je krijgt dan alle betrokken partijen (inclusief de familie)aan de voorkant al om de tafel en de deskundigen van de politie kunnen tijdens zo'n conferentie uitleg geven van de civiel en strafrechtelijke regels waar iedereen zich, ook bij complexe scheidingen aan te houden heeft. 

 In de notitie  Bergkamp/Van Nispen wordt aangegeven dat ze willen starten met een pilot in 2 regio's. 

 

 

 


Tijdens de antwoorden van onze minister heb ik meteen mijn aantekeningen op Facebook gezet:

 

Daar gaan we weer; ingewikkelde problematiek..... daarom het Expertteam Ouderverstoting. Zomer 2020 een aantal voorstellen....Justitie grotere rol? We hebben al Aanscherping OM richtlijn ! Politie? Nou, zelfs geen pilots en ook niet van eigen politiemensen intern.....ook al zijn er die, want dan worden die weer gemist in de organisatie. Dit heeft de politietop aangegeven. GroenLinks blijft duwen; het gaat om betere en effectievere inzet vd politie ! D66 kan zich ook niet vinden in het weer willen onderzoeken en het weg bewegen. Dit wordt dus voorgelegd aan het Expertteam.....Dekker zegt toe dat de politiemensen in gesprek gaat met het expertteam. Geen voorschot nemen op het expertteam. Vanaf 1 januari 2020 alle verzoeken rondom scheiding door 1 regie rechter!!!!!! de Rechtspraak verwijst naar wat er lokaal mogelijk is....(ingekocht door de gemeente) . Gezinsvertegenwoordiger pilot; pas op, dat dit de rechtsgang niet in de weg zit....Experimentenwet, daar valt dit onder.....minister Dekker ziet het geen problemen....Eerst afwachten hoe de pilot verloopt. Uniform hulpaanbod: Als de rechter het uitspreekt dan lopen ouders in de praktijk tegen het feit aan dat de gemeente het niet heeft ingekocht. Tja, daar moet nog aan gewerkt worden. Roulerende rechters? Familierechters uitgesloten? Dat moet ook nog bekeken worden. Alimentatie preferente claim bij inning/schulden? .....??? Co-ouderschap, begin 2020 antwoord. dan komt er weer een WODC rapport. Een noodfonds voor internationale ontvoeringen m.b.t. proceskosten/rechtsbijstand? Er is al een en ander, Haags kinderverdrag. In Nederland hebben we de rechtsbijstand. Daar is de SP het er niet mee eens...praktijk is anders. Tja, het is nu eenmaal zo?! SP wil echt dat de minister hier beter over gaat nadenken. Nou dat fonds gaat er niet komen....

 

wetgeving: druk, druk, druk, wat nu eerst en wat nu wat later....Herijking ouderschap heeft bijvoorbeeld voorrang op de wijziging/dubbele achternaam. M.b.t. bewindvoering; kwaliteitsbureau in Den Bosch die gaat toetsen m.b.t. kwaliteitseisen . toezicht verstevigen op waar het misgaat. Hoe dan ook, nu keuzes maken en zeg maar, wat heeft nu prioriteit....want wetsvoorstellen kosten tijd....Vera Bergkamp pikt dit niet...een motie is aangenomen, dus regel het. Minister dekker heeft andere prioriteiten.

 

gezag beëindiging; zorgvuldigheid? Het is maatwerk, afhankelijk van de leeftijd, dus vraagt het flexibiliteit. Lopende onderzoeken? 1 WODC komt deze maand, eentje voorjaar en eentje zomer 2020. rechtsbescherming te verbeteren , gelijk met omringende landen? begin 2020. Zorgrechten, 50/50? begin 2020. Wachttijden bij de Raad en instanties? zorgen dat het in de keten beter gaat lopen.

 

Tweede Termijn: Tweede Kamercommissie JenV blijft zorgen houden m.b.t. adoptiezaken. Doe dat onderzoek goed! Ouderverstoting, uitgebreide notitie geschreven, waarom is de minister hier niet blij mee? Wordt een motie. Internationaal procederen bij kind ontvoeringen ? Bergkamp blijft drukken op dubbele achternaam. Toegang tot het recht bij alle pilots wordt nauw lettend gevolgd.....(dus geen dwang/drang...trap er niet in...) bewindvoering/toezichthoudende rol rechtspraak onder druk. Vraag aan minister: schiet op en zeg op tijd of alles gaat lukken, zeker m.b.t. ouderverstoting, de kamer wil stappen en wat kunnen we nu nog verwachten?

Er komt een overzicht van wetsvoorstellen etc. m.b.t. familierecht.


Wij delen liever complimenten uit:

Mail 12 december 2019 verstuurd naar aanleiding van het dat; de heer Worsdorfer, de heer van Gent, de heer van den Berge, van der Staaij, Mevrouw Westerveld, de heer van Nispen, mevrouw Bergkamp, mevrouw van der Graaf, mevrouw Kuiken :

 

Goede middag,

Gisteren hebben wij ademloos het debat gevolgd. Als geen ander ondersteunen wij de notitie van de heer van Nispen/ mevrouw van Bergkamp met betrekking tot de inzet van de wijkagent voor de-escalerend optreden bij ouderverstoting.

Het is precies zoals uitgelegd; het werk is er toch al, speel deze mannen binnen de organisatie vrij om de wijkagent te leren hoe die het beste de-escalerend te werk kan gaan bij ouderverstoting, of te wel; bij huiselijk geweld ten gevolge van een (komende ) scheiding. Wie kan daar nu op tegen zijn en waarom zijn de initiatieven binnen de politie tot nu toe niet ter harte genomen? Wie houdt dit tegen…. En schrik; het zijn ook nu weer een paar mensen binnen een organisatie dit niet willen, met alle gevolgen van dien voor ons, de burger.

Wat gaat het schelen als elke vader meteen gezamenlijk gezag krijgt, dus ook bij het samenwonen, waardoor een vader niet afhankelijk is van de handtekening van moeder of naar de rechter moet voor vervangende toestemming.

Wat zou het geweldig zijn als 50/50%, co- of parallel ouderschap de standaard wordt en verankerd in de wet. Bizar dat dit nu nog niet het geval is waardoor derden even gaan bepalen dat jij jouw kind maar heel beperkt of niet mag zien, terwijl er niets mis is met die ouder.

Mevrouw Kuiken, een vraag: voor wie zit u in de Tweede Kamer? Voor uw kiezers? Voor al die radeloze ouders? Of voor de werknemers in de jeugdzorgketen? Weet dat ‘wij’ ‘slechts' 10% van alle mishandelende kinderen vertegenwoordigen, maar wel ruim 60% van het jeugdzorgbudget opsnoepen met alle contra productieve ellende van dien, daar deze keten totaal niet onderlegd en bevoegd is (qua opleving en achtergrond) om zich met ons bezig te willen houden. Wij maken ons grote zorgen over het machtsmisbruik binnen de keten en het toepassen van het uniforme aanbod, als dat de rechtsgang blokkeert. Niet voor niets willen wij die 0-meting op huiselijk geweld en vervolgens maatwerk, mocht dat nodig zijn.

Als laatste een dringende vraag: kunt u, als commissie in gesprek gaan met Cees Van Leuven, voorzitter van het Expertteam Ouderverstoting? Zo snel mogelijk. Dit team heeft nog een paar maanden. Het is van groot belang dat dit expertteam alle (financiële toegezegde) ruimte krijgt om hun werk te doen.

Complimenten delen wij veel liever uit, dan telkens maar weer te moeten ageren. Gisteren hebt u ons laten weten dat ouderverstoting op de kaart staat en jullie aandacht heeft. Dank je wel.

Vriendelijke groet,

Annemarie van Mackelenbergh

Voorzitter

Stichting Écht Scheiden Zonder Schade

E: avmackelenbergh@herkenouderverstoting.nl