Menu
nlenfrde

Update 2 december 2019

Uiteindelijk is het dus hier op uitgekomen. Mail 2 december 2019 aan de ouders die interviews hebben gegeven:

Beste allemaal,

Namens Brigit Rijbroek, projectleider Gedwongen Jeugdzorg, deel ik onderstaand bericht met u.

Op verzoek van het ministerie is de oplevering van de rechtsgrond studie opgeschort. Dit hangt samen met de opschorting van de behandeling van de motie. Deze week horen wij meer over de nieuwe planning en dan zullen we jullie informeren over het verdere proces van het rapport.

Met hartelijke groet,
Jeannette Damman Klappe
Projectassistent

Met de beste intenties hebben wij inhoudelijk gesproken en hebben wij oplossingen aangedragen. Onze angst, dat er naar een voorgelegde oplossing geschreven ging worden, werd steeds meer de waarheid. Afspraken werden niet nagekomen en wij wilden op die manier dat onze handtekening / onze naam vernoemd zouden worden, terwijl onze interviews niet integraal konden worden meegenomen. We hebben over en weer gemaild, maar we hielden de gelederen gesloten.

Gek om te zeggen, maar ik ben trots op dit resultaat. Te vaak worden mensen met goede intenties misbruikt. Zo staan er namen bij het WODC rapport van wie ik weet dat ze balen van de inhoud. Maar ja, ze hadden wel bijgedragen. Alleen kwam die bijdrage nergens terug in dat WODC rapport. 

Hopelijk hebben wij het NJI behoed voor weer een betwistbaar rapport!


Update 12 november 2019

Diverse leden van het samenwerkingsverband hebben aardig wat tijd en aandacht besteed aan de interviews met de heer Harry van den Bosch, NJI. De teleurstelling is dan ook groot als blijkt dat onze interviews blijkbaar niet worden meegenomen in het eindresultaat. Zo kennen we ze weer… roepen dat ze openstaan voor opbouwende kritiek en graag in gesprek gaan met ouders. Om vervolgens hetgeen wat wij aandragen naast zich neer te leggen.

Waarvan acte en lang leve de sociale media. Het VKC (Vader Kennis Centrum) heeft nog een poging gedaan om het NJI tot andere gedachten te brengen, maar blijkbaar mag onze boodschap niet gehoord worden:

N.a.v. het feit dat De heer Van den Bosch (interviewer NJI) heeft onlangs  aangegeven dat hij de interviews van het NJI onderzoek niet meer integraal zou bijvoegen en hij 'het VKC verwees om deze dan maar op hun eigen website te plaatsen of voor specifieke acties te gebruiken, heb ik namens VKC onderstaande email aan hem verzonden.

In de ogen van het VKC beperkt hij zijn onderzoek alleen op het inventariseren van de mogelijkheden tot verbetering van feitenonderzoek, terwijl hij de 3e onderzoeksvraag (zie bijlage interview); "inventariseer op welke onderdelen de rechtsbescherming van kinderen en ouders in de jeugdhulpverlening verder verbeterd kan worden en betrek andere rechtsgebieden daarin, volkomen buiten beschouwing laat. 

Het VKC heeft in haar interview juist wel gebruik gemaakt van deze gelegenheid om ook hier verbeterpunten aan te geven. 

Geachte heer Van den Bosch,

Het verbaast het VKC dat de heftigheid van onze reactie u verrast heeft. Al decennialang verliezen ouders, meestal vaders, vooral door beleid van het NJI, het contact met een of meer van hun kinderen. Zoals bij u bekend zal zijn heeft dit een zeer ontwrichtende werking op de maatschappij. De heer Sag heeft daar in zijn reactie aan u nog een recent voorbeeld van gegeven, maar dit is slechts het topje van de ijsberg. U geeft, in mijn ogen enigszins cynisch aan: "De opdracht is niet: breng de belangen van vaders of ouders die hun kinderen niet zien onder de aandacht." 

Hoewel een dergelijke opdracht, zeker een gerechtvaardigde opdracht zou zijn, ben ik met u eens dat dit inderdaad niet de opdracht is. U schrijft vervolgens: "De opdracht is wel: inventariseer de (juridische) mogelijkheden voor verbetering van feitenonderzoek, zodat het probleem van ouders en kinderen die op grond van onjuiste informatie in rapportages gedupeerd zijn, teruggedrongen kan worden."

Dit lijkt mij toch een te beperkte omschrijving van de opdracht die aan u is meegegeven.

  1. Analyseer bestaande documenten en heersende opvattingen over de rechtsgronden voor het opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel (OTS en gezag beëindiging), vanuit juridisch en pedagogisch perspectief;
  2. Inventariseer de (on)mogelijkheden tot verdere normering van feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen en een toetsingskader voor kinderrechters;
  3. Inventariseer op welke onderdelen de rechtsbescherming van kinderen en ouders in de jeugdbescherming verder verbeterd kan worden en betrek hier overige rechtsgebieden bij.

Het VKC heeft het antwoord op vraag 3 uitgebreid in haar interview betrokken. Het VKC is ook van mening dat het antwoord op verbetering van feitenonderzoek waardoor minder ouders gedupeerd worden, alleen dan kan goed kan worden beantwoord als er vanuit een bredere context naar de kernproblematiek wordt gekeken.  Het is een veel gemaakte fout binnen dat bij onderzoeken vaak naar een schakel of naar een onderdeel in de keten wordt gekeken. 

U geeft aan dat U "uw opdracht zo veel mogelijk zonder vooringenomenheid en onafhankelijk uitvoeren". Het terugkomen op het eerder voornemen om de interviews integraal bij te voegen, het (bijna denigrerend) verwijzen van het interview van VKC voor gebruik op de eigen website of specifieke acties, blijven voor het VKC derhalve een teken dat het NJI en u als onderzoeker niet daadwerkelijk wilt inventariseren op welke onderdelen de rechtsbescherming van kinderen en ouders in de jeugdbescherming verder verbeterd kan worden. Dat u, gelet op uw laatste antwoord, dit ook niet als onderdeel van uw opdracht beschouwd vergroot het eerder aangegeven wantrouwen richting u en het NJI en bekrachtigd de gedachte dat belangrijke informatie op deze onderzoeksvraag aan de opdrachtgevers wordt onthouden. 

Met vriendelijke groet,

Bas van 't Hoff
(bestuurslid VKC)


Al een lange tijd rommelt het rondom de 'waarheidsvinding' door instanties die het beter zouden moeten weten. Met name bij raadsrapporten, of rapporten opgesteld door jeugdbeschermers of aanverwante organisaties, is er van alles mis!

Dat leidde al tot hevige consternatie tijdens het congres waarheidsvinding in de justitionele keten, 11 november 2017 door de presentatie van Tavecchio/Stams, waardoor de richtlijnen scheiding en jeugdigen onder constructie staan. Helaas trekken de rechters en zogenaamde jeugdhulpverleners, ja zelfs diverse soorten therapeuten daar zich niets van aan.

Ouders die ageren, hun grondwettelijke zorgplicht centraal stellen, worden aangemerkt als lastig en strijdend en derhalve afgeschreven in de rapportages, waarbij de rechter er van uit gaat dat de instanties niet liegen en naar waarheid schrijven. Ego gaat bijna altijd voor het welzijn van het kind. Ontlastend materiaal wordt weggehouden, feiten worden verdraaid, fouten worden er niet uitgehaald, eerder copy/paste.

Zelfreinigend gedrag? Nou nee, eerder een cover up. Wat in eerste instantie opgelost had kunnen worden met een net gesprek waarbij de jeugdbeschermer, raadsonderzoeker of wie dan ook in de keten, erkent dat er fouten zijn gemaakt en een welgemeend excuus zou maken, wordt een diepe vieze beerput, waarbij men uiteindelijk niet meer weet waar het fout ging.

Ouders raken uitgeput en dat is nou net de tactiek die de instanties hanteren. Wisseling van toegewezen hulpverleners als het spannend wordt, is niet meer dan normaal. Fout op fout stapelt zich op. Maar ja, die sociale media, die ouders toch die zich verenigen, die het niet meer pikken… die hebben wel een punt. Althans, de motie Bergkamp/vd Staaij is niet voor niets ingediend.

https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vkwtj9sciaw9

Nog steeds ervaren wij dat er naar een uitkomst toe wordt geschreven. We komen braaf opdraven tijdens bijeenkomsten, alwaar wij inhoudelijk onze stem laten horen en ons niet voor de gek laten houden. Wij lezen uiteraard de concepten en voorzien die inhoudelijk van commentaar.

Het kan niet anders zijn dan dat onze overheid (lees de ministeries van JenV en WVS) heel goed weet wat er aan de hand is en wat er zou moeten gebeuren, maar dat men bezig is met tijdrekken en het zoveelste rapport. Nou goed, wij zijn onvermoeibaar!

Zo hebben diverse belanghebbenden een interview gegeven van een kleine drie uur naar aanleiding van de opdracht aan het NJI vanuit het Ministerie JenV (augustus 2019) daar ouders blijven ageren en onze Tweede Kamer blijven aanschrijven met de misstanden met betrekking tot de waarheidsvinding.

Gelukkig kreeg ik van te voren te weten waar het interview over zou gaan:

Toch, dit soort zinnen, daar moet ik echt voor zitten:

“Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het Nederlands Jeugdinstituut gevraagd een verkennend onderzoek te doen naar de (on)mogelijkheden om de gronden voor het opleggen van een maatregel van kinderbescherming aan te scherpen en op te nemen in een toetsingskader, de rechtsbescherming van ouders en kinderen in de jeugdbescherming te verbeteren en naar het normeren van feitenonderzoek in de jeugdbescherming. U bent uitgenodigd om mee te doen aan een interview in dit kader. In de onderliggende notitie schetsen we kort de kaders waarbinnen we de opdracht gaan vormgeven. Het vormt de basis voor het interview.”

Gelukkig nemen wij deel in een Samen Werkings Verband (SWV) en konden wij elkaar informeren. Niet alleen om de gelederen gesloten te houden, maar ook om de achter liggende redenen te begrijpen. Zo is dit onderzoek naar aanleiding van de brandbrief die SWV op 14 juni 2018 naar de Tweede Kamer hadden gestuurd.

Lees deze brandbrief! Mocht je ooit nog aan jezelf twijfelen, nu niet meer. Er is iets grondig mis in de jeugdzorg/beschermingsketen. In ieder geval heeft het Vera Bergkamp (D66) en de heer van der Staaij (SGP) zodanig geraakt dat er een motie is opgesteld aan aangenomen.

Drie oktober 2018 was Desiree van Dorremalen in de Tweede Kamer tijdens de hoorzitting “Actieplan feiten onderzoek”. In het PDF kun je lezen wat zij destijds in bracht in het belang van ouders. Onder aan de bijdrage staan een aantal punten opgesomd, die het wel samenvatten. Ook wij onderstrepen dat als deze punten niet worden opgelost, de waarheidsvinding ook niet wordt opgelost. 

19 september viel aan mij de beurt en ik ben blij met de tijd die de heer Harry van den Bosch, een zeer oudgediende bij Jeugdbescherming, aan ons heeft besteed. Ik kreeg ruim de tijd om mijn punten naar voren te brengen toegespitst op ouderverstoting.

Top dat het initiatief van het gespreksverslag bij hem lag, dat bespaarde mij veel tijd:

Van: Harry van den Bosch 
Onderwerp: Antw.: afspraak
Datum: 19 september 2019 om 16:09:15 CEST
Aan: Annemarie van Mackelenbergh OVS

Beste Annemarie,

ik vond het een zeer verhelderend gesprek gisteren. Vandaag heb ik jullie site uitgebreid bekeken, onder andere de presentaties van het symposium van februari jl. Indrukwekkend van kwaliteit en zeer informatief. Ook verder is op de site veel te vinden. Ik vind het achteraf jammer dat ik dat niet voor ons gesprek heb gedaan, veel van wat je vertelde herkende ik op de site. Maar goed zo gaat dat, ik had nu ook geen (voorlopig) oordeel over jou of over het platform en zat in mijn beleving open in het gesprek. Nogmaals bedankt voor de tijd die je er aan hebt besteed.

In de bijlage een weergave van de hoofdpunten. Ik heb dat natuurlijk moeten bewerken in relatie tot mijn opdracht. Zou je er goed naar willen kijken en opmerkingen of aanvullingen in de tekst willen aangeven?

Ik zie je reactie tegemoet,

vriendelijke groet,

Harry

Met een kleine aanpassing ben ik akkoord gegaan met het verslag en heb ik het teruggestuurd.

Al met al kijken wij allen uit naar het zoveelste rapport. Uiteindelijk zullen de instanties hun werk goed moeten gaan doen. Het gaat immers niet over ego’s, maar over mensen levens. Laat de integere professional opstaan! 
Beste ouders, je ziet, laat je niet ontmoedigen, blijf jouw volksvertegenwoordiging, de Tweede Kamer aanschrijven en bewust maken.