nlenfrde

20 september 2019 kreeg ik via een ouder de tip om mee te doen aan een 'wedstrijd', om een pitch te schrijven en in te dienen bij FTM (Follow The Money), die samen met omroep Brabant, uiteindelijk 1 pitch zou uit selecteren om grondig uit te zoeken. Een hele lange tekst moest ik uiteindelijk terug brengen naar 1.000 tekens, best een klus, want ik heb zo veel te vertellen, er gaat zo veel mis en met name in Brabant, onder mijn eigen ogen! Ondanks al mijn inspanningen, ondanks al mijn bezoekjes en gedeelde kennis.

De eerste vijf zouden uitgeselecteerd worden om de pitch te kunnen motiveren. Wij zijn vierde geworden en daar ben ik trots op. Vervolgens kreeg ik een lastigere klus: stel onderzoeksvragen en die mocht ik ondersteunen met (subjectieve) stellingen. Binnen drie dagen moest het af zijn. Onderstaand het resultaat en ik hoop oprecht dat FTM dit oppakt. Juist in Brabant met het High Conflict Forum, met het naar Nederland halen van Canadezen die professionals hebben geïnformeerd, met de introductie van de MASIC, die nu wordt weggelachen (waarom???) en boven alles dat juist GIRFEC via de wethouder van Tilburg, Marcelle Hendrickx, naar Nederland is gehaald. 

Passende oplossingen om geestelijke kindermishandeling te bestrijden worden bewust uit de weg gegaan

Wat moet worden onderzocht?

Ondanks alle inspanningen ter bewustwording en het aandragen van passende oplossingen (Symposium) blijven de rechtbanken, de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdzorg keten bewust handelingsonbekwaam en worden er zo onterecht strepen door levens gehaald. Een goede 0-meting, de MASIC, kan een shift maken waardoor de 15% ouders die voorsorteren op een complexe scheiding, meteen gericht maatwerk zouden kunnen krijgen i.p.v. contra productieve trajecten.

Voor wie heeft dit gevolgen?

Hele families worden verscheurd, iedereen verliest. De keten hoort 180 graden te draaien, daar de boosheid onder de burger/ouders toeneemt.

Waarom moet dit verhaal worden onderzocht?

Ouderverstoting is een stille maatschappelijke ramp die mensen tekent voor het leven. Omgang tussen ouder en kind wordt tegengewerkt

Onderzoeksvraag:

Wat is het verloop van de budgetten voor jeugdzorg in Brabant gedurende de laatste 10 of 5 jaar? Wat zijn de hoofd en subcategorieën van de bestedingen? Hoeveel wordt daadwerkelijke aan zorg voor kind en ouder besteed?

Stelling

 • Denk daarbij ook aan symposia en congressen, aan de naamswijzigingen, het hoge verzuim en verloop onder het personeel. Aan mooie gebouwen, een wagenpark en directie salarissen. Geen geld meer voor de bibliotheek, buurthuizen, etc.

Stelling

 • Rugzakjes worden afgetopt, stem van het kind zwaar misbruikt. Meldcode nodigt uit tot vermoedens. Hulpverleners die een positief verschil willen maken worden van de zaak afgehaald en/of branden op. Minder inzicht door de transitie.

Stelling

 • Zolang er alleen wordt gesproken over meer geld en niet wordt gekeken naar wat er daadwerkelijk met dat geld gebeurd, zal het budgettair alleen maar moeilijker worden. Met de juiste inzichten zijn de kosten van Jeugdbescherming drastisch in te perken.

Stelling

 • Duizenden kinderen komen in aanraking met Jeugdbescherming waarbij wij ons oprecht mogen afvragen of ze daar op hun plek zijn. Of deze kinderen en ouders de juiste hulp/ondersteuning krijgen, als gezonde ouders worden uitgegumd.

Onderzoeksvraag:

Hoe is de verdeling van de budgetten aan 1) de Raad voor de Kinderbescherming 2) de Gecertificeerde Instellingen (Jeugdbescherming) GI’s, 3) jeugdhulpverleners zelf. Is er sprake van een ‘old boys’ netwerk?

Stelling

 • Het is een ons kent ons verhaal, waarbij de ambtenaren vervlochten zijn met de instanties. Door versnippering neemt niemand zijn/haar verantwoordelijkheid in de keten, waardoor klachten eenvoudig als ongegrond af gedaan worden, elkaar in de luwte houdend

Stelling

 • Organisaties betaald uit gemeenschapsgeld, die de burger beschadigen, schenden het vertrouwen in een functionerende rechtsstaat, daar de burger die wordt getroffen, emotioneel geraakt wordt en letterlijk en figuurlijk slachtoffer van een bolwerk/systeem.

Met als inzet het verlies van omgang met kinderen.

Stelling

 • Interessant is de relatie tussen de nieuwe directeur JB west (Jeugdbescherming West Brabant), Rene Meeuwissen, die weg moest uit Rotterdam. Hugo de Jonge, minister WVS, voorheen Wethouder Rotterdam. Marcelle Hendrickx, wethouder Tilburg en de implementatie van GIRFEC

Onderzoeksvraag:

Welke cijfers zijn er bekend over jeugdhulpverlening aan a) gescheiden ouders versus niet-gescheiden ouders en b) kinderen in scheidingssituaties

Stelling

 • Meer dan 60% van de caseload zijn scheidingskinderen. Konden de instanties voorheen ouders de koninklijke weg opleggen, waardoor JB weinig werk had aan deze gezinssituaties, met de kennis die er nu is kan dat niet meer, wat tot weerstand bij JB leidt

Stelling

 • Ouders worden verplicht deel te nemen aan een veelvoud niet-wetenschappelijk werkzaam bewezen trajecten en pilots door de overheid en in het verdienmodel  geïnteresseerde figuren, en zo gebroken waardoor misstanden onderbelicht blijven

Stelling

 • Juist de keten in Brabant zou beter moeten weten, daar zij massaal hebben deelgenomen aan het symposium, dat door ouders is betaald. Er zijn gerichte oplossingen, waardoor er tijd/geld over zal zijn voor kinderen die wel bij JB thuis horen.

Stelling

 • Prof. C. De Ruiter heeft -voor veel geld- een wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksmethode uit het buitenland gehaald en daarmee een prima voorzet voor vervolgaanpak, lijkt Brabant niet geïnteresseerd in de oplossing van ouderverstoting.

Onderzoeksvraag:

Hoe wordt de effectiviteit en de efficiëntie van de bestedingen van de budgetten getoetst van de diverse trajecten, a. kind uit de knel, ouderschap blijft, new beginnings, schip aanpak, maar ook de BOR Begeleide omgangsregeling en zelfs een OTS ?

Stelling

 • Bij bovengenoemde trajecten moeten beide ouders gemotiveerd zijn. Bij een complexe scheiding werken deze trajecten niet daar je te maken hebt met een hoog conflict persoonlijkheid, derhalve zijn deze contra productief en extra traumatiserend

Stelling

 • Ondanks bovenstaande wetenschap blijft men ouders op 1 grote hoop gooien, krijgt de pathogene ouder een podium voor valse beschuldigingen, wordt het kind onnodig in een loyaliteitsconflict getrokken en moet de gezonde ouder ex-partnergeweld ervaren

Stelling

 • Met de kennis die nu voorhanden is, zijn de signalen van ouderverstoting duidelijk en kan erop doorgepakt worden door niet nog meer onderzoeken, maar de beschikking na te leven, de omgang centraal te stellen en de pathogene ouder hulp te bieden.

Stelling

 • Op basis van vermoedens en onderbuikgevoelens, op basis van ego's worden ouders uitgegumd. Kind blijft achter bij pathogene ouder. Daar worden tig hulpverleners op losgelaten (wat kost dat?) trauma op trauma, terwijl de gezonde ouder niet meer meetelt.

Stelling

 • Hele gebouwen vol met goed betaald en opgeleid (?) personeel, maar geen herenigingsprogramma's. Geen antwoord op ouderverstoting, behalve dan de verstotende/pathogene ouder te faciliteren, de gezonde ouder uit te gummen, het kind daardoor onnodig belasten

Stelling

 • Tijd is onze grootste vijand. Als een ouder naar de rechter gaat, is er al veel gebeurd, dan heeft die ouder meer aan een goede beschikking, dan jaren toe moeten kijken op mishandeling, waardoor ouderverstoting een feit is, met extra trauma voor het kind

Stelling

 • Het High Conflict Forum, Hart van Brabant, heeft diverse zaken langs zien komen, waarbij de grote conclusie is: had maar helemaal niets gedaan. Juist door JB zijn de posities zo verhard, dat het kind is geplet tussen ouders en tussen de instanties

Onderzoeksvraag:

In hoeverre wordt de MASIC door de betreffende instanties ingezet als assessment op huiselijk geweld? Hoe kan het zijn dat als ouders vragen naar de MASIC, deze hen wordt ontzegd, terwijl de MASIC juist bij het Hart van Brabant is geïntroduceerd ?

Stelling

 • Beschuldigingen van kindermishandeling en/of beweringen dat de andere ouder ongeschikt is als opvoeder, komen vaak voor bij conflictscheidingen. Ouderverstoting is partnergeweld. MASIC geeft een indicatie mbt de 4 vormen van huiselijk geweld.

Stelling

 • MASIC maakt duidelijk of ouders bij de 85% horen, die er na tijdelijke ontoerekeningsvatbaarheid samen uitkomen, of dat zij bij de 15% horen die voorsorteren op een complexe scheiding, waardoor maatwerk vereist is en dus geen trajecten of mediation

Stelling

 • De MASIC voor komt een hij/zij verhaal, voorkomt subjectiviteit, maakt mishandeling inzichtelijk. Bespaart verdere onderzoeken, daar de MASIC de basis is voor de komende jaren. De MASIC geeft naast duidelijkheid een grote besparing in tijd en kosten.

Onderzoeksvraag:

Indien de MASIC aanleiding geeft voor het veronderstellen van kindermishandeling of huiselijk geweld, hoe vaak wordt er dan in Brabant gebruik gemaakt van de opsporingsbevoegdheden van de politie/ Veilig Thuis (art 4.1.1. wetWMO) en volgen er sancties?

Stelling

 • Gedrag hoort consequenties te hebben. Nu is een zwaar bevochten beschikking niets waard als 1 van de ouders deze naast zich neer legt. Als een pathogene ouder niet wordt afgeremd, zal die grenzeloos doorgaan met verstoten en iedereen in de keten belasten.

Stelling

 • Bij seksueel misbruik, fysieke mishandeling en/of verwaarlozing grijpt men, als het goed is in. Bij pathogeen ouderschap zijn de professionals handelingsverlegen en overlegt men met de pathogene ouder, waardoor de mishandeling voort duurt.

Stelling

 • Maatwerk: wijziging hoofdverblijfplaats of minimaal 50/50% verdeling opdat de gezonde ouder tegenwicht kan bieden, waardoor de pathogene ouder tegen zichzelf beschermd wordt en hulp kan zoeken in een vrijwillig kader en het kind veilig wordt opgevoed.

Stelling

 • Met de vernieuwde meldcode, het uiten van onderbuik gevoelens en vermoedens, dossier opbouw door (valse) meldingen en aangiften, die niet op waarheid worden nagetrokken, worden strepen door levens gehaald, zonder consequenties voor pathogene ouder.

Onderzoeksvraag:

Hoe wordt er omgegaan met ouders in de conflict situatie? Hoe zijn jeugdzorg hulpverleners voorbereid /getraind in het omgaan met hoog conflict persoonlijkheden? Wordt het ouders nagedragen als zij zich verkennen op sociale media en/of kennis aandragen?

Stelling

 • Wat opvalt aan het opleidingsaanbod is het ontbreken van een (wetenschappelijk) kwaliteitskader. Dat ontbreekt eigenlijk door de bank genomen bij iedere interventie die op ouders en kinderen in deze situatie wordt losgelaten.

Stelling

 • Hulpverleners schieten in de verdediging. Geen voortschrijdend inzicht, maar eerder een doofpotcultuur, waardoor strepen door levens worden gehaald, gewoon omdat het kan. In rapporten wordt vermeld dat de bezorgde ouder lastig, strijdend is

Stelling

 • De stem van het kind wordt misbruikt. De ene keer kan het kind de consequenties niet overzien van gedrag, de andere keer krijgt de ouder te horen dat de stem van het kind bepalend is. Opvoeden zit er niet meer in, door de wig vanuit de hulpverlener.

Stelling

 • Hulpverleners moeten het doen met verouderde schoolboeken/literatuur. Aanbod op wij-van-de-wc-eend bijeenkomsten is zwaar onder de maat. Richtlijnen NJI zijn gebaseerd op opinies en meningen , niet wetenschappelijk onderbouwd.

Stelling

 • Een multidisciplinair team (klinisch/trauma psychologen, kennis van familiesystemen, BIG geregistreerd) moet maatwerk te leveren. Deze professionals werken bij JB, maar zijn onzichtbaar, waardoor onder gekwalificeerd personeel subjectief schade aanricht.

Stelling

 • Jeugdbescherming staat boven de wet. Huisregels gaan voor. Ageert een ouder, dan wordt deze ouder afgeschreven, zelfs bedreigd, kijkend naar de nieuwe gezinssituatie. Het is onderwerpen of de dreiging nooit meer jouw kind te zien op basis v subjectiviteit

Stelling

 • In rechtszaken worden door JB ontlastende zaken met opzet achtergehouden, wordt er ronduit gelogen en worden er ongefundeerd verdere zorg trajecten aangeboden/"verkocht". Ouders worden zo gedwongen mee te werken aan kindermishandeling en ex-partnergeweld.

Onderzoeksvraag:

Hoe kan het zijn dat GIRFEC in Nederland groots wordt onthaald en nu oa pilot is in Tilburg eo? Terwijl GIRFEC in UK door de hoge Raad is verboden en afgeschoten door het parlement ? Wat heeft dit de belasting betaler tot nu toe gekost?

Stelling

 • Wethouder Marcelle Hendrickx, Tilburg, heeft samen met Carin Zandbergen en Lian Smits een studiereis naar Schotland gemaakt en zich laten inspireren door de Schotse aanpak Getting it right for every child, na jaar 2017

Stelling

 • Door invoering van GIRFEC en de vernieuwde meldcode, die burgers uitnodigt om vermoedens en onderbuik gevoelens te uiten bij Veilig Thuis, zullen de Jeugdbeschermingskosten nog explosiever stijgen en worden er nog makkelijker strepen door levens gehaald.

Stelling

 • Scholen drijven een wig tussen ouders en kinderen, bevoordelen onterecht 1 ouder, bevragen kinderen onnodig waardoor de school geen neutrale, veilige plek kan zijn en plaatsen zich boven de wet. Door de invoering van GIRFEC nemen deze misstanden toe!

Onderzoeksvraag:

Onder leiding v Marcelle Hendrickx zijn de jeugdzorgkosten enorm toegenomen. Ik heb de gemeenteraad en de wethouder financiën geïnformeerd over mogelijke besparingen, hoe verhoudt zich dit tot de invoering van GIRFEC en wat is er gedaan met de adviezen?

Stelling

 • Iedereen kijkt weg. Niemand wil zich hieraan branden, ook de pers niet. Het is op zijn hoogst idealisme, maar wel compleet misplaatst, daar ouders op deze manier worden uitgebannen, gewoon omdat het kan, terwijl het anders, zelfs goedkoper kan.

Stelling

 • Ook andere gemeente raden en wethouders in Brabant zijn geïnformeerd. Het kan beter, anders, goedkoper en als je al geld wilt uitgeven denk dan aan rehabilitatie en hereniging. Biedt inzichten en hulp aan de pathogene ouder, ban de gezonde ouder niet uit.

Onderzoeksvraag:

Wat weerhoudt de instanties zoals de Raad voor de Kinderbescherming, jeugdbescherming en andere ketenpartners inclusief scholen en politie, ervan om voortschrijdend inzicht te tonen? Om kennis en oplossingen te implementeren, 180 graden te draaien: kwestie van doen!

Stelling

 • Wetenschappelijk is aangetoond dat een kind intensieve omgang met beide ouders wenst. Dus het ondervragen van een kind, brengt een kind moedwillig in een loyaliteitsconflict en is te betitelen als geestelijke kindermishandeling.

Stelling

 • De gehele keten zou meer dan de helft van haar werkzaamheden kwijtraken indien de rechtbank direct de omgang tussen kinderen en beide ouders zou garanderen m.b.v. dwangmiddelen tegen de niet welwillende ouder. 

Stelling

 • Moedwillig werkt de keten een oplossing tegen. Indien bij het grote publiek bekent zou worden hoe familierechters handelen zou iedereen op zijn achterste benen staan.

Onderzoeksvraag:

Er wordt geen enkel woord gerept over de resultaten van uitspraken van familierechters, inzet van OTS (onder toezichtstelling) trajecten van JB noch over de adviezen van de Raad voor de Kinderbescherming. Waar zijn de “tevredenheidscijfers" van ouders ?

Stelling

 • Moedwillig worden deze zaken “onder de pet" gehouden. Immers anders zou duidelijk worden dat het geheel faalt. Zoals gezegd; een stille maatschappelijke ramp, die publiekelijk bekend zou moeten worden, zeker in Brabant, daar hier de pilots draaien.


https://www.ftm.nl/pitch/voorstel/284