nlenfrde

25 oktober 2019

Geachte leden van de Tweede Kamer, 

In artikel 3.3 Jeugdzorg heeft u als volgt bepaald:

“De raad voor de kinderbescherming en de gecertificeerde instelling zijn verplicht in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren.”

Zoals wij u reeds vele malen hebben laten weten, nemen alle jeugdzorg medewerkers (inclusief de SKJ-gecertificeerde professionals) echter nog steeds het standpunt in, dat “feitenonderzoek” niet tot hun takenpakket behoort. Sterker nog: jeugdzorgmedewerkers weigeren zelfs kennis te nemen van aangeleverd (tegen)bewijsmateriaal. Als gevolg van de wetsfictie van artikel 3.3 JW worden rechtbanken vrijwel gedwongen om ingrijpende jeugdzorgbeslissingen (zoals ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen) nog steeds te nemen op grond van (niet onderbouwde) meningen in dergelijke rapportages.

Daarnaast kunnen ouders bij geen enkel onafhankelijk college klachten indienen, en wordt de mening van ouders/ouderorganisaties door het Ministerie van J&V en VWS standaard genegeerd. Ook de thans nog lopende onderzoeken naar mogelijke verbeteringen van feitenonderzoek worden geleid en uitgevoerd door personen en instanties die een dominant (eigen-) belang hebben bij het blokkeren van adequaat feitenonderzoek.

Ouders zijn wanhopig, voelen zich door de wetgevende-, uitvoerende-, èn rechterlijke macht in de steek gelaten, en zijn volledig overgeleverd aan het verdienmodel van jeugdzorg.

Zoals u kunt lezen in het bijgesloten persbericht, gaat de heer X, vader van twee kinderen (8 en 11 jaar) en woonachtig in Leiden, komende dinsdag (29 oktober 2019) in honger- en dorststaking tegen:

  • Plichtsverzuim, machtsmisbruik en kindermishandeling door Jeugdbescherming West (“JBW”)
  • Rechteloosheid van ouders met jeugdzorg.

Hoogachtend,

mr Alfred G.M. Groenen

Namens het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg:

Volg ons: Facebook | Twitter | Instagram | YouTube | LinkedIn